กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนุนกลุ่มสตรี โชว์ “พลังหญิง” พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกกองทุน กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ บ้านห้วยทราย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยจะเปิดกว้างต่อบทบาทสตรีในด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงมีการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างชาย – หญิง มากขึ้น รัฐบาลจึงสนับสนุนให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีในทุกด้าน โดยมอบหมายให้ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนภารกิจ

“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนเพื่อให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งทุนหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุดโครงการละ 200,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี นำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือพัฒนาอาชีพ โดยเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของสตรี บริหารจัดการด้วยสตรี สตรีมีความสุข และสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับ จ.หนองบัวลำภู มีสมาชิกกองทุนในประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 121,834 คน และสมาชิกประเภทองค์กรสตรี จำนวน 538 องค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ได้อนุมัติ ทุนหมุนเวียน 12,000,000 บาท ให้สมาชิกกองทุนฯ จำนวน 88 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 11,987,725 บาท อนุมัติเงินอุดหนุนให้องค์กรสตรี จำนวน 120 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งช่วยส่งผลให้สมาชิก ในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ รายได้ การพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี และการยอมรับจากสังคม

กองทุนฯ ได้มีการจัดกิจกรรม “Inside Product By Thai Womenfund สัญจร” ขึ้น โดยวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ บ้านห้วยทราย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน

ด้าน นางหนูส่วน ภาภักดี ประธานกลุ่ม เปิดเผยว่า กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ มีสมาชิกกลุ่ม อยู่จำนวน 15  คน  กลุ่มตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ กระเป๋าสะพาย ผ้าคลุมไหล่ กลุ่มได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมา จำนวน 120,000 บาท เป็นทุนหมุนเวียน เงินที่ได้นำไปซื้อวัตถุดิบ เช่น เส้นไหม สีย้อม สีฟอกฯลฯ มาดำเนินการตามกระบวนการ   จำหน่ายในพื้นที่ตำบล อำเภอ จังหวัด และต่างจังหวัด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของสมาชิก  อยู่ที่ 8,000 บาท/เดือน/คน เพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 3,000 บาท  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ดี มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหาร มีการรักษามาตรฐานและคุณภาพการผลิต มีเครือข่ายการตลาด ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้า สินค้ามีอัตลักษณ์และมีลวดลายเป็นของตนเอง มีเงินหมุนเวียนอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมทางการเงิน และสมาชิกกลุ่มมีความขยันหมั่นเพียร

“เงินที่รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำให้กลุ่มมีเงินหมุนเวียนเพียงพอ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ส่งงานลูกค้าได้ตามกำหนด กลุ่มสตรีที่อยู่บ้านเป็นแม่บ้านจากที่อยู่เฉยๆ ไม่ได้ทำงานอะไร ไม่มีรายได้  ก็ได้มีอาชีพ สร้างรายได้ ทำให้ครอบครัวมีฐานะที่มั่นคงขึ้น” นางหนูส่วน กล่าว

บทความก่อนหน้านี้สมาคมโรงสีใต้โวยโรงงานอาหารสัตว์ ลอบนำเข้า “รำ” หวั่นราคาข้าวดิ่ง
บทความถัดไปปลูกผักหวานป่า ด้วยเคล็ดที่ไม่ลับ แซม “ไม้พี่เลี้ยง” ดูดอาหารในดิน ผลผลิตคุณภาพ