น้ำนมข้าวโพด ผลิตภัณฑ์เด่น มทร.สุวรรณภูมิ

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด และบริษัท โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ เป็นกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมเพื่อการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาระดับของผลผลิตทั้งหลายที่มีอยู่ให้เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลาง มีพื้นที่การเกษตรนอกเหนือจากการปลูกข้าวแล้วเกษตรกรก็หันมาปลูกข้าวโพดเพราะฉะนั้น ข้าวโพดก็เป็นผลผลิตที่สำคัญในพื้นที่ภาคกลาง มหาวิทยาลัยได้มีการแปรรูปเป็นน้ำนมข้าวโพด โดยยึดถือความเป็นมาตรฐานอาหารที่ปลอดภัย เพื่อออกไปสู่ตลาดต่อไป

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร

ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตระหนักในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของคณะ จึงได้มีการพัฒนาในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

ในส่วนของต้นน้ำคือเริ่มจาก ตัวเกษตรกรเองที่มหาวิทยาลัยต้องไปให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการผลิต ให้ความรู้ในเรื่อง Food Safety ให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการที่จะทำอย่างไรที่จะไม่ให้สารปนเปื้อนหรือสารพิษต่างๆ มาสู่อาหารได้

โดยมหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ส่วนที่สอง คือจะต้องพัฒนางานฟาร์ม ซึ่งเราเรียกว่า Smart Farm ถือเป็นฟาร์มอัจฉริยะ ที่มีระบบไอที ระบบการควบคุม ระบบการสื่อสารทั้งหลาย ระบบ sensor มาช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต ช่วยในเรื่องของการควบคุมคุณภาพการผลิต

ข้าวโพดหวาน

ประการต่อไปคือ ในวงจรของอาหารปลอดภัยนั้น เราจะต้องมีฟาร์มที่เป็นลักษณะฟาร์มเชิงธุรกิจและเป็นฟาร์มที่สามารถผลิตอาหารออกมาสู่ท้องตลาด เป็นอาหารที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชนในเรื่องการผลิต การแปรรูป เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ

และในส่วนของ food safety จะต้องมีการผลิตนักศึกษาและสร้างครูอาจารย์เข้ามาดูแลนักศึกษา และให้ความรู้กับสถานประกอบการหรือหน่วยการผลิต ในฟังชั่นต่างๆ โดยเฉพาะการทำการเกษตรยุคใหม่ที่จะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่า สามารถที่จะดำเนินการให้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกไปถึงตลาดให้ได้

เพราะฉะนั้น ในส่วนของอยุธยา ซึ่งมีพื้นที่ในการทำนาเป็นอาชีพหลัก อดีตนั้นเราปลูกข้าวเป็นพืชเชิงเดี่ยว ถ้าเราไม่ได้ผลผลิตจากข้าวแล้ว เท่ากับว่าปีนั้นเกษตรกรไม่มีรายได้ ซึ่งเรามองว่าน่าจะมีพืชที่จะเป็นตัวเสริม หรือปลูกทดแทนข้าว ซึ่งการปลูกข้าวโพดสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปลูกได้ทั้งปี ถือเป็นการเพิ่มรายได้จากการปลูกข้าวถึงสามเท่า

อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม

อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีการร่วมมือกับเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพด จากองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว อำเภอภาชี และบางส่วนอาจจะต้องรับซื้อจากตลาดไท ส่วนพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย เราได้มีการส่งเสริมเกษตรกรอยู่ในขณะนี้เช่นกัน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีความพร้อมในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตอยู่แล้ว ในด้านของอาคารต้นแบบเพื่อการผลิตเครื่องดื่ม โดยจะคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพนำมาปอก แต่ทุกวันนี้ยังใช้แรงงานคนในการปอกอยู่ แล้วนำไปต้มให้สุก หลังจากนั้น ทำการปั่นเพื่อที่จะสกัดเอาตัวน้ำนมข้าวโพดออกมา

อร่อยค่ะ

ในปัจจุบันมีทั้งหมด 2 สูตร สูตรแรกเป็นสูตร 100% คือไม่มีการเติมครีมเทียมลงไป แต่อีกสูตร จากการวิจัยพบว่า ถ้าเป็นในวัยรุ่นจะชอบรสชาติที่มีความมัน จึงมีการเติมครีมเทียมลงไป จากนั้นจะนำไปฆ่าเชื้อโดยการพาสเจอไรซ์ โดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส มีการควบคุมคุณภาพของรสชาติ และเก็บรักษาในที่อุณหภูมิเย็น ที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส อยู่ได้ประมาณ 7 วัน

โดยได้ให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานในส่วนนี้ด้วย ในช่วงเปิดเทอมได้ให้นักศึกษามาฝึกงานที่โรงงานข้าวโพดโดยตรง อีกทั้งยังมีการบูรณาการร่วมกับวิชาเรียนอื่นๆ ด้วย ส่วนประโยชน์ข้อที่สอง เป็นประโยชน์ของการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการบริการวิชาการ สอนการทำน้ำข้าวโพดให้กับเกษตรกร ส่วนที่สามจะเป็นรายได้เข้าสู่คณะ

น้ำนมข้าวโพด
น่าซื้อ

สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ เครื่องดื่มจากน้ำนมข้าวโพด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภค ซึ่งตอนนี้มีจำหน่ายแล้วที่ร้าน Green cafe ซึ่งเป็นร้านค้าของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับไปจำหน่ายที่ปั๊มตลาดทุ่งบัวชม

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โทรศัพท์ (035) 709-096 หรือ ติดต่อ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม โทรศัพท์ (081) 349-3521

บทความก่อนหน้านี้หนาวนี้ รับมือ 2 โรคสตรอเบอรี่
บทความถัดไปบำรุงผิวสวยด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร สูตร “บาลารี สปา” สินค้าเด่นเมืองลพบุรี