วช. เดินหน้ารณรงค์ให้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดขอนแก่น คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดการแถลงข่าว มหกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ : Fluke Free Thailand” วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการแถลงข่าว และศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และรองประธานคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัย
ท้าทาย ร่วมการแถลงข่าว

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ รองประธานและคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัยท้าทาย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย ในหัวข้อ “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ” (Fluke Free Thailand)
เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีแบบครบวงจร โดยที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557 – 2561)
มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยโครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ 8 ได้ร่วมกันผลักดันจนสามารถนำวาระการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศรับรองวาระนี้ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ผ่านมติเห็นชอบ ประกาศคณะรัฐมนตรีให้กระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ตลอดจนกระตุ้นประชาชนให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหาตลอดจนการรู้จักป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ปลอดภัยจากโรงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จึงได้จัดมหกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “ประเทศไร้พยาธิใบไม้ตับ : Fluke Free Thailand” ขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมกราคม 2562

โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไก้แก่ 1. นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรค อาหารปลอดภัย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั้งในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป 2. การให้บริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง 3. การจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและคอนเสิร์ตเพื่อปลุกสำนึกของประชาชนในการป้องกันตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ห่างไกลจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 4. การจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีในโครงการ “ผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา” โดยคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าว ประชาชนจะเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และสามารถหลีกเลี่ยง ป้องกันตัวเองจากพยาธิใบไม้ตับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และได้รับบริการการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รวมถึงรู้ถึงช่องทางการคัดกรองและรับการรักษาได้อย่างถูกต้อง