พิษณุโลก ดันสหกรณ์ 9 แห่ง เป็นศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตเกษตร

นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 16, 17 เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและการติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 16, 17 กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการขับเคลื่อนสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ รวม 763 แห่ง โดยมี 3 แนวทางหลัก คือ 1. การสร้างองค์กรให้เข้มแข็งเพื่อให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 2. การสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและธุรกิจของสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์เข้าไปมีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือสมาชิกเรื่องการพัฒนาอาชีพ การเพิ่มมูลค่า และการตลาดแบบครบวงจร เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกสหกรณ์ 3. การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อพัฒนาสหกรณ์ สำหรับการจัดทำแผนการพัฒนา 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสหกรณ์แต่ละแห่ง เพื่อให้สหกรณ์ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป

นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย ซึ่งขณะนี้ ได้มีการคัดเลือกสหกรณ์ 9 แห่ง จาก 9 อำเภอ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วย สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด สหกรณ์การเกษตรวังทอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด สหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิต ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด จากเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่โดยตรง เพื่อบรรเทาปัญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำ สร้างความเป็นธรรมทางด้านราคา เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย