วัดสวยที่เชียงคำ พะเยา

วัดนันตาราม ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  สถาปัตยกรรมฝีมือช่าง

ชาวพม่า สร้างจากไม้ของคหบดีชาวพม่าที่มาทำกินในเขตอำเภอเชียงคำในสมัยก่อน

มีความงดงามจนสื่ออิเลคโทรนิค ยกให้ว่า มีความงดงามติดอันดับ TOP TEN หรือ

1 ใน 10 วัด ที่มีความสวยงามของประเทศนี้

img_1474