ทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไยง่ายๆ ของนายกดำรงค์

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยเพื่อให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ โดยใช้ปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบลำไยหลังการตัดแต่ง เป็นการลดต้นทุนที่เห็นผล เกษตรกรสามารถทำได้เหมือนกับ คุณดำรงค์ จินะกาศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.) การผลิตลำไยคุณภาพ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมทั้งเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ระดับเขต ปี 2558

คุณดำรงค์กล่าวว่า การทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไยจากกิ่งและใบลำไยนี้ ไม่ต้องลงทุนสูงและประหยัดแรงงาน ไม่ต้องขนย้าย อีกทั้งประหยัดการให้น้ำ ประมาณร้อยละ 50 ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง ประมาณร้อยละ 30 เก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินได้นาน รวมทั้งลดปัญหาหมอกควันจากการเผากิ่งและใบลำไย เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ได้ดี โดยสังเกตได้จากมีไส้เดือนดินเพิ่มปริมาณมากขึ้น ดินร่วนซุย รากฝอยแตกใหม่มาก สามารถดูดกินธาตุอาหารได้ดี ทำให้ต้นลำไยสมบูรณ์แข็งแรง ในกรณีที่เกษตรกรจะทำลำไยนอกฤดู การราดสารจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไย

หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่ม จากนั้นนำกิ่งลำไยที่ได้จากการตัดแต่ง ตัดลิดใบแล้ววางกิ่งเรียงรอบต้นลำไย จากทรงพุ่มเข้าหาโคนต้น และกวาดใบลำไยมากองทับกิ่งลำไย พร้อมทั้งโรยปุ๋ยคอกกับเชื้อ พด. บนกองของกิ่ง/ใบลำไย ทำแบบนี้หลายๆ ชั้น

หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่ม แล้วนำกิ่งลำไยที่ได้จากการตัดแต่ง ตัดลิดใบออก
โรยปุ๋ยคอก กับเชื้อ พด. บนกองของกิ่งและใบลำไย

และให้น้ำโดยสปริงเกลอร์หรือสายยางบีบปลายรดให้กระจายทั่วกองปุ๋ยหมัก จะทำให้น้ำซึมผ่านลงตามช่องว่างของกิ่งที่วางเรียงกัน ทำให้กองปุ๋ยหมักไม่เกิดความร้อน เมื่อน้ำซึมลงดิน ก็สามารถเก็บความชื้นได้ดี เพราะมีใบลำไยกลบคลุมอยู่ หลังจากนั้นให้น้ำทุก 7-10 วัน ประมาณ 6-8 เดือน กิ่งและใบลำไยก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักอย่างดี เพิ่มธาตุอาหารให้แก่ต้นลำไย

ให้น้ำเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนและช่วยการย่อยสลายทุก 7-10 วัน/ครั้ง
ประมาณ 6-8 เดือน กิ่งและใบลำไยจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักอย่างดี เพิ่มธาตุอาหารให้แก่ต้นลำไย ทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

คุณนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตลำไยทั้งในและนอกฤดูเพื่อให้ได้คุณภาพตามตลาดต้องการนั้น เกษตรกรจะต้องวางแผนการผลิต มีการบริหารจัดการที่ดี และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งการใช้ปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และใบลำไยหลังการตัดแต่ง โดยนำมากองหมักไว้ใต้ต้นลำไยเป็นวิธีการที่เกษตรกรชาวสวนลำไยทำได้ไม่ยุ่งยาก สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตได้

ผลผลิตลำไยคุณภาพ จากปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไย

เกษตรกรชาวสวนลำไยที่สนใจการผลิตลำไยคุณภาพและการลดต้นทุนด้วยการทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไยจากกิ่งและใบลำไยหลังการตัดแต่งกิ่ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โทร. 053-511-120 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โทร. 053-976-569

หรือ คุณดำรงค์ จินะกาศ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ (ศพก.) การผลิตลำไยคุณภาพ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ระดับเขต ปี 2558 โทร. 081-724-7327