เกษตรที่ 6 แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติดูแลรักษา เพื่อให้ได้ลำไยคุณภาพ (ในฤดู)

คุณนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางกรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพลำไย พร้อมกันนี้ได้สรุปองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติดูแลรักษาลำไยเพื่อให้ได้คุณภาพ โดยมี 13 ขั้นตอน การที่ควรปฏิบัติ ดังนี้

ระยะที่ 1 ช่วงเตรียมต้น (กันยายน-ตุลาคม)
ขั้นตอนที่ 1 – การตัดแต่งกิ่ง…เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง เปิดกลางทรงพุ่มให้ได้รับแสงสว่างมากขึ้น คลุมโคนต้นด้วยใบลำไยที่ตัดทิ้ง
ขั้นตอนที่ 2 – แตกใบอ่อน ครั้งที่ 1…ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นละ 10 กิโลกรัม และใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 ร่วมกับ 15-15-15 และ 0-0-60 (ช่วงแตกใบ ครั้งที่ 1) สัดส่วน 1:1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น
ในระยะนี้ให้ระวังโรคและแมลง ได้แก่ ไรสี่ขา เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง และโรคพุ่มไม้กวาด

ออกดอก

ระยะที่ 2 ช่วงก่อนออกดอก (พฤศจิกายน-ธันวาคม)
ขั้นตอนที่ 3 – ขั้นตอนที่ 4 – แตกใบอ่อน ครั้งที่ 2 จนถึงใบแก่สมบูรณ์…ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดเชื้อราและฮอร์โมนบำรุงใบ และใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 ร่วมกับ 15-15-15 และ 0-0-60 (ช่วงแตกใบครั้งที่ 2) อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น พร้อมทั้งให้ปุ๋ย สูตร 0-52-34 ใช้อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทางใบ
ในระยะนี้ ให้ระวังโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง และโรคพุ่มไม้กวาด

ระยะที่ 3 ช่วงออกดอก (มกราคม-กุมภาพันธ์)
ขั้นตอนที่ 5 – ขั้นตอนที่ 6 – แทงช่อดอก – ดอกบาน…ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เลี้ยงแมลงผสมเกสร งดพ่นสารเคมี ระยะดอกบาน และให้ปุ๋ยทางดิน ครั้งที่ 1 สูตร 46-0-0 ร่วมกับ 15-15-15 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น พร้อมทั้งให้ปุ๋ยธาตุรองและอาหารเสริม
ในระยะนี้ระวังโรคและแมลง ได้แก่ แมลงค่อมทอง หนอนม้วนใบ เพลี้ยไฟ

แต่งกิ่ง

ระยะที่ 4 ช่วงติดผลและปรับปรุงคุณภาพ (มีนาคม-กลางเดือนมิถุนายน)
ขั้นตอนที่ 7 – ช่วงติดผล…เพิ่มปริมาณการให้น้ำ ป้องกันผลแกร็นและผลร่วง พร้อมให้ปุ๋ยทางใบ สูตร 13-0-46, 0-52-34 และ 46-0-0
ขั้นตอนที่ 8 – ปรับปรุงคุณภาพ – ผลช่วงต้น…เพิ่มปริมาณการให้น้ำให้เพียงพอ (เมษายน ต้องการน้ำมากสุด) ให้ปุ๋ยทางดิน ครั้งที่ 2 สูตร 46-0-0 ร่วมกับ 15-15-15 และ 0-0-60 สัดส่วน 1:1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น และให้ปุ๋ยทางใบ สูตร 13-0-46, 0-52-34 และ 46-0-0
ขั้นตอนที่ 9 – ตัดแต่งช่อผล – ผลช่วงกลาง…กรณีติดผลดก ตัดแต่งช่อผลให้เหลือ 40-60 ผล และตัดช่อผลผลเล็กออก รวมทั้งให้ปุ๋ยทางดิน ครั้งที่ 3 สูตร 46-0-0 ร่วมกับ 15-15-15 และ 0-0-60 ช่วงนี้กำจัดวัชพืชในแปลง เพื่อทำลายแหล่งอาศัยแมลง
ขั้นตอนที่ 10 – ผลช่วงปลาย…ให้ปุ๋ยทางใบ สูตร 13-0-46
ในระยะนี้ ระวังโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย มวนลำไย ผีเสื้อเจาะผลไม้ ผลแตก โรคพุ่มไม้กวาด ผลลาย

ระยะที่ 5 ช่วงเก็บเกี่ยว (กลางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม)
ขั้นตอนที่ 11 – ผลช่วงปลายใกล้เก็บเกี่ยวก่อน 30 วัน…ให้น้ำสม่ำเสมอ (หากฝนทิ้งช่วง) ให้ปุ๋ยทางดิน สูตร 0-0-60, 13-13-21 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น ก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน เพื่อให้ผลพัฒนาคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 12 – เก็บเกี่ยวผลผลิต…เก็บเกี่ยวผลใหญ่ ผิวเรียบ รวบรวมผลผลิตและคัดเกรด บรรจุตะกร้า/หีบห่อ เตรียมจำหน่าย
ในระยะนี้ ระวังโรคและแมลง ได้แก่ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ผีเสื้อเจาะผลไม้ ผลแตก ผลลาย
ขั้นตอนที่ 13 – หลังการเก็บเกี่ยว…เก็บตัวอย่างดิน ส่งวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ก่อนปรับปรุงบำรุงดิน และตัดแต่งกิ่ง

มีคุณภาพ

เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-908-653

บทความก่อนหน้านี้โกมัน เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วโบราณ จังหวัดกระบี่
บทความถัดไปไอเดียเด็ด ประหยัดเงิน แปลงเครื่องตัดหญ้า เป็นเครื่องสูบน้ำ ปลูกพืชผัก ผันเงินเข้ากระเป๋า