ประเดิมที่แรก “อบจ.หนองบัวลำภู” เด้งรับนโบายรัฐบาล รับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรทำถนนยาง

รมว.เกษตรระบุว่า อบจ. หนองบัวลำภู เร่งรับซื้อน้ำยางจากสหกรณ์สวนยางในจังหวัดมาทำถนนถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ หวังผลให้ราคายางพาราขยับสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จังหวัดหนองบัวลำภูว่า ได้ประสานงานกับองค์การบริหารงานส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี ทาง อบจ. อนุมัติงบประมาณสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราเป็นแห่งแรกเป็นถนนสาธิต ตามนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐ โดย อบจ. หนองบัวลำภู ซื้อน้ำยางสดจากกลุ่มเกษตรกรห้วยเดื่อ 1,200 กิโลกรัม และจากสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนทันยางทอง จำกัด 1,200 กิโลกรัม มาทำถนนยางพารา ที่หมู่ 4 บ้านหินลับ ตำบลหนองสวรรค์ อ. เมืองหนองบัวลำภูแล้ว

ทั้งนี้ตามรายงานระบุว่า จากราคาซื้อขายที่กรุงเทพฯ อยู่ที่กิโลกรัมละ 36 บาทนั้น กลุ่มเกษตรกรต้องมีค่าใช้จ่ายในการนำแอมโมเนียและสารกันกอกเพื่อป้องกันยางจับตัวเป็นก้อนมาใส่ในน้ำยางสด รวมทั้งค่าขนส่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 10.23 บาท ต่อกิโลกรัม แต่ทาง อบจ. รับซื้อน้ำยางสดในพื้นที่โดยเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าว ที่กิโลกรัมละ 26.67 บาท

นายกฤษฎา กล่าวอีกว่าเริ่มได้รับรายงานจากจังหวัดต่างๆ ว่า มี อปท. หลายแห่งได้ให้ความร่วมมือสนองนโยบายการสนับสนุนภาครัฐให้ใช้ยางพาราตามนโยบายรัฐบาลกันหลายแห่งแล้ว

ดังนั้น ตนจึงได้สั่งการเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เกษตรและเจ้าหน้าที่ กยท. จังหวัด ได้ประสานงานกับผู้บริหาร อปท. ในพื้นที่จังหวัดเพื่อตรวจสอบว่าการซื้อยางพาราจากสถาบันเกษตรกรมาใช้ตามโครงการทำถนนต่างๆ ยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่ เช่น ระเบียบว่าด้วยการใช้หรืออนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายหรือเงินสะสมของ อปท. รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ด้วย เพื่อจะได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้พิจารณาแก้ไขให้ต่อไป

ด้าน นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตะรักษ์ นายก อบจ. หนองบัวลำภู กล่าวว่า ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราแก่ผู้บริหาร อบต. เทศบาล และพนักงานด้านช่างถึงการนำน้ำยางพาราสดและน้ำยางพาราข้นมาทำถนนตามมาตรฐานงานดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบทตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันราคายางพาราที่ตกต่ำให้มีราคาสูงขึ้น

ซึ่งได้ทำถนนสาธิตไว้ที่สาย นภ. ถ. 10009 สายบ้านเก๋าโกใต้-บ้านโนนงาม ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สำหรับถนนสายแรกนี้ยาว 200 เมตร ผิวการจราจรกว้าง 6 เมตร คิดเป็น 1,200 ตารางเมตร ใช้ซีเมนต์ 240 ถุง ผสมดินลูกรัง คลุกเคล้าให้เข้ากัน ต่อมาใช้น้ำยางพาราสดพ่นให้ทั่วผิวถนน แล้วใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและคลุกเคล้าถึง 4 รอบ แล้วจึงบดอัดให้แน่น

นายก อบจ. หนองบัวลำภู กล่าวว่า ยังมี อบต. 43 แห่ง และเทศบาล 24 แห่ง แสดงความจำนงที่จะร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางในจังหวัด ทั้งนี้ถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราความยาว 1 กิโลเมตร ผิวการจราจรกว้าง 6 เมตร คิดเป็น 6,000 ตารางเมตร ใช้น้ำยางสด 12,000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 26.67 บาท คิดเป็นค่าน้ำยางสด 320,040 บาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าวัสดุอื่นๆ จะใช้งบประมาณ 1,130,040 บาท ในการสร้างถนนงานดินซีเมนต์ยางพาราความยาว 1 กิโลเมตร โดยทางจังหวัดหนองบัวลำภูจะรับซื้อน้ำยางสดจากสถาบันเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และช่วยยกระดับราคายางให้สูงขึ้นตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล