“ศิรสิทธิ์ ชลหัตถ์ Young Smart Farmer อำเภอเกาะยาว ทิ้งตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมห้าดาว เงินเดือนหลักแสนมาทำเกษตร”

นายศิรสิทธิ์ ชลหัตถ์ Young Smart Farmer อำเภอเกาะยาว อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำงานโรงแรมตั้งแต่พนักงานยกกระเป๋า ด้วยความขยัน และมีความพยายามจนเป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมระดับห้าดาวในจังหวัดภูเก็ต เงินเดือนหลักแสน แต่ด้วยใจรักด้านการเกษตร ตอนที่ยังทำงานโรงแรมก็แบ่งเวลาทำการเกษตรและสร้างรีสอร์ตเป็นอาชีพเสริม

ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานเกี่ยวกับโรงแรมเกือบ 20 ปี โดยใช้ชื่อว่า “YAO Island Resort & FARM” โดยมีรีสอร์ต จำนวน 3 หลัง เต็นท์ จำนวน 6 หลัง และร้านอาหาร และได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม รวมกับที่มีอยู่เดิม ประมาณ 10 ไร่เศษ ทำกิจกรรมการเกษตร ได้แก่ ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน นาข้าว ไม้ผล พืชผัก เลี้ยงไก่อินทรีย์ ปศุสัตว์ การทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

กิจกรรมในฟาร์มไม่มีการใช้สารเคมี มีการทำอาหารสัตว์เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต การกำจัดกลิ่นปุ๋ยคอกโดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ ได้สมัครเป็น Young Smart Farmer ของอำเภอเกาะยาว เมื่อปี 2561 และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เป็นเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Young Smart Farmer ในปีงบประมาณ 2562

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและการทำธุรกิจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งได้รับคำแนะนำและการถ่ายทอดความรู้จากสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว ทำให้กิจการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป ที่มากสุดคือ เยอรมนี

นอกจากได้ชมธรรมชาติที่สวยงามโดยมีจักรยานให้บริการแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้ร่วมกิจกรรมในฟาร์มด้วย เช่น การทำนาโยน การเก็บไข่ไก่อินทรีย์ การเก็บผัก ผลไม้ และได้รับประทานอาหารสด สะอาด อร่อย ราคาไม่แพง สำหรับที่พักต้องมีการจองล่วงหน้าทางสื่อออนไลน์ เนื่องจากที่พักจะมีนักท่องเที่ยวพักเต็มตลอด และด้วยธุรกิจที่กำลังไปได้ด้วยดี จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม ทิ้งเงินเดือนหลักแสนเพื่อจะได้มีเวลาทำการเกษตรอย่างเต็มที่

นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ การใช้ระบบสารสนเทศ เน้นหนักกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” บนหลักการการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม และการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการ-เรียนรู้”

เป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรสูงอายุ สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบเกษตรกรรมโดย Young Smart Farmer ต้องมีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในเชิงผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ พึ่งพาตนเองได้ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้อำเภอเกาะยาว มีเกษตรกรรุ่นใหม่ สมัครเป็น Young Smart Farmer แล้ว จำนวน 11 ราย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว โทรศัพท์ (076) 597-127 หรือติดต่อ คุณศิรสิทธิ์ ชลหัตถ์ โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ (093) 867-5704