กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่สุโขทัย จัดสัมมนาฯ เชิงลึก ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน

27 พฤศจิกายน 2561 – นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” โดยมี นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดงาน และ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมีผู้ประกอบการ OTOP เข้าสัมมนา จากจังหวัดสุโขทัย แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ลำปาง กำแพงเพชร และตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 450 คน ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความมุ่งมั่นในการนำผลงานวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการโอท็อป และวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด โดยมีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP ในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ของใช้-ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก ทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนั้นการทราบความต้องการของผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด โดยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายแบบครบวงจร

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทราบปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งด้านกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จากนั้นก็จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ การให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งผลแห่งความสำเร็จนี้จะทำให้ผู้ประกอบ OTOP เศรษฐกิจฐานรากของไทยก้าวสู่ความมั่งคั่ง และมั่นคงอย่างยั่งยืน มีรายได้ เกิดการสร้างงาน และเกิดนวัตกรรมจนเป็นที่รู้จักในตลาดทุกระดับได้

นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า การลงพื้นที่จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการร่วมกันของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนา และยกระดับคุณภาพของสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และนโยบายรัฐบาลในการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการของประเทศโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตด้านการเกษตรทั้งการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่นำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนาฯ ยังได้มีการจัดนิทรรศการแสดงให้เห็นภาพรวมการสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสถาบันการเงิน เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการ OTOP จะได้มีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการนำสินค้าร่วมจัดจำหน่ายภายในงานด้วย