ตลาดส่งออกลำไย หลายปีที่ผ่านมาไม่มีปัญหา

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมขอเรียนถามว่า ปัจจุบันเราผลิตและส่งออกลำไยไปต่างประเทศมากน้อยเพียงใด เราใช้บริโภคภายในประเทศเท่าใด แหล่งผลิตสำคัญอยู่ทางภาคเหนือที่ทราบกันดี แต่มีแหล่งผลิตใหม่ๆ อีกหลายแห่ง มีที่ไหนบ้างครับ ขอความกระจ่างด้วย และผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ด้วยความเคารพอย่างสูง

สมศักดิ์ บุญสุวรรณ

สมุทรสาคร

ตอบ คุณสมศักดิ์ บุญสุวรรณ

ลำไย ปีที่ผ่านมาประเทศไทยผลิตได้ 1.0 ล้านตัน ผลสดให้ผลผลิตเฉลี่ย 942.0 กิโลกรัม ต่อไร่ จำนวนครัวเรือนที่ปลูกลำไย 244,273 ครัวเรือน ใช้บริโภคภายในประเทศเพียง 35,000 ตัน ทั้งนี้ แหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และพะเยา นอกจากนี้ ภาคตะวันออกประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว เป็นอีกแหล่งผลิตที่ได้คุณภาพ ยังมีการปลูกกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ แต่เน้นบริโภคภายในท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2560 ผลผลิตต่อไร่ของลำไยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณฝนมีพอเพียง อีกปัจจัยหนึ่งคือมีราคาจูงใจ ทำให้เกษตรกรหันมาดูแลเอาใจใส่สวนลำไยของตัวเองมากขึ้น

ปริมาณการส่งออก คิดเป็นร้อยละ 90 ที่ผลิตได้ ตลาดลำไยสด มีจีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ลำไยอบแห้ง มีตลาดเวียดนาม จีน และเมียนมา ลำไยบรรจุภาชนะอัดลม ตลาดอยู่ที่มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ส่วน ลำไยแช่แข็ง ส่งออกไปยังฮ่องกง ญี่ปุ่น และเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีตลาดใหม่ที่มีศักยภาพคืออินเดีย และตะวันออกกลาง แนวโน้มเวียดนามมีความต้องการซื้อลำไยอบแห้งในปริมาณมากขึ้น เพื่อส่งออกไปยังจีน เนื่องจากเวียดนามได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีนำเจ้าจากจีน

สิ่งสำคัญที่จะให้ลำไยไทยครองตลาดได้ยาวนานนั้น เกษตรกรต้องรักษาระดับคุณภาพของผลผลิตที่ดีให้ได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เกษตรกรกับนักวิชาการต้องประสานความร่วมมือกันเพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในระดับไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับตัวเกษตรกรเอง