สุดฉาว! สตง. แฉหน่วยงานรัฐ ทุจริต นาขั้นบันได 51 ล้าน ทำจริงแค่ไม่กี่ไร่

สุดฉาว! สตง. แฉหน่วยงานรัฐ ทุจริต นาขั้นบันได 51 ล้าน ทำจริงแค่ไม่กี่ไร่

ทุจริต นาขั้นบันได / เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือถึง พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ เพื่อรายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำนาขั้นบันไดบนพื้นที่สูง โดยปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาจากรูปแบบเดิมของราษฎรในพื้นที่สูงของ จ.น่าน จากการทำนาในรูปแบบข้าวไร่หมุนเวียนมาเป็นการทำนาแบบหยอดหรือนาดำ ขั้นบันได

ซึ่งผลผลิตข้าวเปลือกจะเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 1 เท่าตัว ตั้งแต่ปีงบประมาณ ‭2557-2560‬ รวมเป็นงบประมาณ 51,326,400 บาท พื้นที่ดำเนินการกว่า 2,239 ไร่ มีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) น่าน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งดำเนินการโดยจัดทำสัญญาจ้างทั่วไป จำนวน 64 สัญญา เป็นเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น 12,562,000 บาท

ในรายงานระบุว่า พบประเด็นข้อตรวจสอบ 2 ประเด็น โดยประเด็นแรก จากการตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกร จำนวน 53 แปลง จำนวนเบิกจ่ายรวม 3,462,550.62 บาท พบว่า การจัดทำนาขั้นบันไดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กล่าวคือ สัญญาจ้างทั่วไปจ้างเหมาดำเนินการสำรวจ รังวัดและกำหนดแนวขุด ปักหลักแนวดิ่งและแนวระดับ จำนวนเนื้อที่ 219 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา แต่ดำเนินการจริงเพียง 62 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา ต่ำกว่าเป้าหมายตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวน 156 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา

ส่วนสัญญาจ้างเหมาดำเนินการขุดปรับแต่งพื้นที่ จำนวนเนื้อที่ 220 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา แต่ดำเนินการจริงเพียง จำนวน 62 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา ต่ำกว่าเป้าหมายตามสัญญาจ้าง จำนวน 157 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา และสัญญาจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งระบบน้ำเข้าสู่ที่นา จำนวนเนื้อที่ 221 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา แต่ดำเนินจริงเพียง 5 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา ต่ำกว่าเป้าหมายตามสัญญาจ้าง จำนวน 216 ไร่ 52 ตารางวา

ประเด็นที่สอง พบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย โดยลดจำนวนเนื้อที่ นาขั้นบันได บนพื้นที่สูงตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติ จำนวน 1,500 ไร่ เป็นจำนวน 800 ไร่ เป็นการดำเนินการโดยไม่ได้ขอโอนเปลี่ยนแปลงและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

นอกจากนี้ ยังมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายและสังเกตการณ์พื้นที่ดำเนินการของเกษตรกร จำนวน 53 แปลง จำนวนเบิกจ่ายรวม 3,462,550.62 บาท

พบว่า เบิกจ่ายเงินในพื้นที่ที่ไม่มีการดำเนินการ จำนวน 26 แปลง เบิกจ่ายเงินจำนวน 1,835,544.35 บาท เป็นค่าสำรวจรังวัด ชุดปรับแต่งพื้นที่และติดตั้งระบบน้ำ เนื้อที่ 116 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา แต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

ที่สำคัญพื้นที่ที่มีการขุดปรับแต่งพื้นที่เป็นนาขั้นบันได พบว่าเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าความเป็นจริง จำนวน 26 แปลง เป็นเงิน 842,458.88 บาท

ในรายงานยังมีข้อสังเกต พบว่า มีการจัดทำสัญญาจ้างไม่รัดกุม ไม่มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ไม่มีผังบริเวณการก่อสร้างหรือจุดแสดงตำแหน่งการก่อสร้างนาขั้นบันไดในพื้นที่ ทั้งยังมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ติดต่อราชการในพื้นที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งแต่เดือน พ.ย.2558 – ก.ค.2559 จำนวน 32,927.95 บาท ทั้งหมดส่งผลกระทบทำให้ราชการเสียหาย เกิดการสูญเปล่าของงบประมาณแผ่นดิน

นอกจากนี้ ยังไม่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ อีกทั้งยังไม่เกิดการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดังนั้น ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชดใช้ทางละเมิดและพิจารณาโทษตามควรแก่กรณีและให้มีการขยายผลในเชิงตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์