ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ปี 60 – 64 พร้อมแล้ว เกษตรฯ ลุย 4 ยุทธศาสตร์ผลักดันสู่เป้าหมาย

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 เต็มรูปแบบ มั่นใจ 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ดันสู่เป้าหมาย การเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี สร้างกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย 760 กลุ่มทั่วประเทศ พร้อมเตรียมเสนอยุทธศาสตร์ เข้า ครม.ให้ความเห็นชอบต่อไป

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคเอกชน โดยฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธนิตย์ เอนกวิทย์) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ในการนี้ ได้พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ        4 ประเด็นคือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สู่สากล และยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย โดยมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ปริมาณและมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี ผลักดันให้เกิดการเทียบเคียงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยกับมาตรฐานประเทศคู่ค้า และให้เกิดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย 760 กลุ่มทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอที่สำคัญ อาทิ การสนับสนุนเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค รวมถึงเสนอให้มีกองทุนในรูปแบบ Green Credit เพื่อสนับสนุนผู้ที่ทำเกษตรอินทรีย์ การนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้จริงในพื้นที่ การบูรณาการขับเคลื่อนทั้งแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยให้มีคณะทำงานระดับจังหวัดที่มีผู้แทนทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนเห็นผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ จึงเห็นชอบให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยเพิ่มผู้แทนกรมวิชาการเกษตร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้มีความสมบูรณ์ และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป