รมว.เกษตรฯเปิดงานสาธิตแปลงเรียนรู้ข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่แปลงเกษตรกร บ.ท่าลาด ม.9 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่อนุมัติในหลักการให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน จากกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในช่วงฤดูนาปรัง และลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา หรือพื้นที่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพ และมีแหล่งน้ำตลอดฤดูเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตาม Zoning by Agri-map สำหรับ จ.สกลนครมีพื้นที่เพาะปลูกไปแล้วกว่า 3 พันไร่

การจัดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ข้าวโพดหลังฤดูทำนา โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาจังหวัดสกลนคร จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เห็นถึงความสำคัญของการปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เครื่องจักรกลการเกษตร ชุดดินที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การแสดงและจำหน่ายสินค้าศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยงานนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับรถไถสาธิตเครื่องทุ่นแรงหยอดเมล็ดข้าวโพดแบบไถกลบในตัว เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นตัวอย่างการปลูกข้าวโพดอย่างง่ายลดต้นทุนการผลิตและสร้างความมั่นใจว่าการปลูกข้าวโพดจะไม่มีปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยมีตลาดรองรับและการดูแลจากรัฐบาล