วว. เข้าร่วมประชุม The 34th Asia Pacific Metrology Programme

General Assembly and Related Meetings ณ ประเทศสิงคโปร์

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นางทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ผอ.ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. เข้าร่วมการประชุม The 34th Asia Pacific Metrology Programme General Assembly and Related Meetings ในระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิก 24 ประเทศสมาชิก โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา ได้นำเสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 เป็น ISO/IEC 17025 : 2017  ใน TCQS  Workshop และนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานระบบคุณภาพของการทำหน้าที่ผู้แทนการวัดด้านมาตรวิทยาเคมีในการวัด Preservative agents in food and beverages ต่อคณะกรรมการด้านระบบคุณภาพ ในการประชุม TCQS meeting ด้วย

ในขณะที่ นางทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการทางเทคนิค (TCQM) และเข้าร่วม TCQM Workshop ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการวัดทางเคมีกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(NMIs) และผู้แทนการวัดประเทศต่างๆ (DIs) และเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวัสดุอ้างอิงของอาเซียน (ARMN) เพื่อร่วมหารือการพัฒนาการวัดให้มีความถูกต้องแม่นยำ และแนวทางในการพัฒนาวัสดุอ้างอิงในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการและงานบริการวิเคราะห์ทดสอบของประเทศต่อไป