กระทรวงแรงงานมอบรางวัล ซีพีเอฟ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

3 ธันวาคม 2561 – กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2561 แก่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่ม รวม 16 บริษัท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561 ในฐานะเป็นองค์กรเอกชนชั้นนำที่มีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนคนพิการ การสนับสนุนภาครัฐคนพิการได้มีงานทำและรายได้ที่มั่นคง ช่วยให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรมนุษย์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญของการสร้างสังคมพึ่งตน และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้คนพิการได้รับประโยชน์โดยตรงแทนการจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ซีพีเอฟร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนให้คนพิการในสังคมมีงานทำที่มั่นคงเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ และมีรายได้พึ่งพาตนเอง และเลี้ยงดูครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำไปสู่สังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ซีพีเอฟภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังให้กับคนพิการในสังคมได้สามารถเข้าถึงการทำงาน และมีรายได้ที่มั่นคง เข้าถึงสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียม ช่วยให้คนพิการดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม” นายปริโสทัต กล่าว

ปีนี้ บริษัทได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคง จัดจ้างคนพิการทำงานกับซีพีเอฟและบริษัทในกลุ่ม รวม 733 คน โดยจัดจ้างใน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรก จัดจ้างคนพิการทำงานอยู่ในโรงงานและฟาร์มของบริษัททั่วประเทศ รูปแบบที่สอง ซีพีเอฟร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านคนพิการ จัดจ้างคนพิการที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน เป็นพนักงานบริษัททำงานในชุมชนของคนพิการเอง อาทิ ทำงานช่วยงานครูโรงเรียน ช่วยงานที่วัด เทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขณะที่ ธุรกิจสุกร ซีพีเอฟจัดจ้างนักกีฬาบาสเกตบอลวีลแชร์ทีมชาติไทยเป็นพนักงานบริษัท พร้อมทั้ง สนับสนุนค่าใช้จ่ายและอาหารในช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อม และการเดินทางไปร่วมแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุด เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ส่วนรูปแบบที่ 3 เป็นการจัดจ้างงานตามมาตรา 35 โดยการให้สัมปทานแก่คนพิการ จัดสถานที่ให้จัดจำหน่ายสินค้าในโรงงานและสถานประกอบการของบริษัท

ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างเสมอภาคและทั่วถึง บริษัทยังได้ร่วมมือ จัดอบรมให้แก่คนพิการที่เป็นพนักงานที่ทำงานในโรงงาน ฟาร์ม รวมทั้งคนพิการทำงานในชุมชน มีความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน กฎหมาย การประกันสังคม และสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนพิการทำงานด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้อย่างครบถ้วน เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงให้กับคนพิการและครอบครัวได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ บริษัทยังติดตามและเยี่ยมคนพิการที่ทำงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่คนพิการถึงที่บ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการที่บริษัทจัดจ้างทุกคน ได้รับการปฏิบัติที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั้งวัด โรงเรียน และหน่วยงานในชุมชนว่าคนพิการได้เข้ามีส่วนสำคัญในการเติมเต็มและช่วยให้การดำเนินงานหลายเรื่องประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นายอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้เสนอชื่อ นางสาวราตรี พันธมัง คนพิการปฏิบัติตัวเป็นคนพิการแบบอย่างของจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งสภากาชาดจังหวัดสระบุรียังได้มอบบ้าน 1 หลัง ภายใต้ “โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ซ่อมแซม ปรับปรุงและสร้างบ้านผู้ยากไร้” ช่วยนางสาวราตรีได้มีบ้านพักอาศัยและที่ดินเป็นของตัวเองที่มั่นคง

การจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานบริษัทสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งช่วยให้คนพิการเองและครอบครัวได้รับประโยชน์โดยตรง และช่วยเพิ่มโอกาสให้คนพิการได้ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง เลี้ยงดูตนเอง ตลอดจนเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกในครอบครัวได้ และได้รับการยอมรับจากสังคม

บทความก่อนหน้านี้ผงกล้วยน้ำว้า รักษาโรคกระเพาะอาหาร
บทความถัดไปสารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep8 จากหมู่บ้านแห้งแล้ง ร่วมกลุ่มแก้ปัญหาน้ำ สู่แหล่งปลูกไม้ประดับ-สมุนไพร ใหญ่ที่สุดในประเทศ (ตอนที่ 1)