เกษตรฯ รับฝึก “ช่างซ่อมเครื่องยนต์เกษตร” ฟรี ทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสู่ “ช่างเกษตรท้องถิ่น” ช่วยลดรายจ่ายซ่อมเครื่องยนต์เกษตร เปิดรับเกษตรกรเข้าอบรมฟรีทั่วประเทศ

เนื่องจากที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาทักษะและเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรแก่เกษตรกรด้วยกันในท้องถิ่น และเพื่อปรับตัวรองรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ที่ปัจจุบันมีการถือครองอยู่ไม่น้อย กว่า 2.8 ล้านเครื่อง กรมส่งเสริมการเกษตร จึงดำเนินการพัฒนาความรู้และศักยภาพแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องไปในวงกว้าง

นายสำราญ  สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรนำเครื่องยนต์เกษตรมาใช้มากขึ้น เพื่อเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรผู้ใช้เครื่องยนต์เกษตรอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็น “ช่างเกษตรท้องถิ่น” ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกต้องในด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลของตนเองได้ และสามารถพัฒนาไปสู่การให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรให้แก่เกษตรกรด้วยกันในท้องถิ่นของตน

โดยในปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร มีเป้าหมายสร้าง “ช่างเกษตรท้องถิ่น” จำนวน 2,400 ราย ทั่วประเทศ ผ่านการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ใน 3 ระดับ ประกอบด้วย ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 จำนวน 2,100 ราย ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะมีทักษะในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นได้ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างน้อย 500 บาท ต่อเครื่อง ต่อปี

สำหรับการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 จำนวน 200 ราย โดยคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตร ระดับที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพิ่มเติม ให้สามารถบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างน้อย 1,000 บาท ต่อปี ต่อเครื่อง

และหลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 3 จำนวน 100 ราย โดยคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรระดับที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพิ่มเติม ให้สามารถบริการตรวจเช็คซ่อมแซมใหญ่ เครื่องยนต์เกษตร (Overhaul) ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างน้อย 1,500 บาท ต่อเครื่อง ต่อปี

โดยสิทธิพิเศษสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 3 กรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุนเครื่องมือสำหรับการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ให้เกษตรกรนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมด้วย

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็น “ช่างเกษตรท้องถิ่น” สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเปิดรับจำนวนจำกัดและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม