ธ.ก.ส. สกลนคร เร่งจ่ายสินเชื่อ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

ธ.ก.ส. สกลนคร เดินหน้าเร่งจ่ายสินเชื่อเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐของรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการมีทุนเพาะปลูกทันการผลิตใน ธ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร นายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผอ.สนง. ธ.ก.ส. สกลนคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง. เกษตรจังหวัดสกลนคร ชลประทาน พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจต่อเกษตรกรในพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐและมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

นายสุภาษิต กล่าวว่า โครงการนี้ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อโดยแบ่งเป็น 3 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เพื่อให้เกษตรกรเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตและจัดหาปัจจัยการผลิตผ่านบัตรเกษตรสุขใจ โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และมีความประสงค์ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในวงเงิน ไร่ละไม่เกิน 2,000 บาท พื้นที่ไม่เกิน 15 ไร่ วงเงินกู้ รวมไม่เกิน 30,000 บาท ต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ร้อยละ 0.1 ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันกู้ นับตั้งแต่วันกู้เริ่มจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561-31 มกราคม 2562

นายสุภาษิต กล่าวอีกว่า ธ.ก.ส. สกลนคร ยังประสานงานภาครัฐและเอกชนจัดอบรมให้ความรู้ในวิธีการปลูกข้าวโพด และกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากศัตรูพืช เกษตรกรยังได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการประกันภัยพืชผล โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกัน ในอัตรา ไร่ละ 65 บาท ให้เกษตรกรทั้งหมด และได้รับวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,500 บาท ต่อไร่ และประสานเอกชน อาทิ สมาคมผู้รับซื้อข้าวโพดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในราคา 8 กิโลกรัม (เบอร์ 2 ความชื้นไม่เกิน 14.5 %) เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร ว่านอกจากจะได้รับการดูแลทั้งด้านการเงินทุนแล้ว การคุ้มครองความเสี่ยงจากการผลิตแล้ว ยังสามารถขายผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม ช่วยสร้างรายได้ที่แน่นอนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล สำหรับพื้นที่ จ.สกลนคร ขณะนี้มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวม 448 ราย พื้นที่เพาะปลูก 3,006 ไร่

ที่มา : มติชนออนไลน์