งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วไทย

“งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ งานเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปีอีกงานหนึ่งที่ทุกท่านตั้งตารอ เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีแถลงข่าวการจัด “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” พร้อมยกตัวอย่างกิจกรรมน่าสนใจมาจัดแสดง ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

คุณวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่รุกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 4 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอุตสาหรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้ขานรับยุทธศาสตร์นี้ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับทางจังหวัด ได้มีแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561-2564 ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์ ในการส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

“งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” จึงเชื่อมโยงในทุกมิติ อยากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ในนามจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี ผมขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนได้รับทราบทั่วถึงกัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย กำลังจะมีวาระครบรอบ 85 ปี ในปี 2562 ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นเวลานาน และได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรมากมาย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ต่างๆ ที่ควรจะได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม บูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศ จึงได้กำหนดจัด งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น นิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อม การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม Smart Farming แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน กิจกรรมฟุตบอลดารานำทีมโดยศิลปินดาราจากช่อง 3 ที่จะมาสร้างความสนุกสนานในงาน ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย “กาดแม่โจ้ 2477” รวมถึงงานศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่น ซึ่งขณะนี้ในแต่ละส่วนงานได้มีการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ

โดยเฉพาะในส่วนของการแสดงแปลงสาธิตฯ จะมีทั้งแปลงสาธิตพืชผักจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย กิจกรรม Plant Factory Tour ทัวร์เยี่ยมชมระบบโรงงานผลิตพืช เทคโนโลยีการปลูกผักในครัวเรือน Fresh In Box ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ การสาธิตและผึกอบรม/แปลงสาธิตพืชสวนประดับได้แตรียมแปลงดอกไม้หลากหลายสีสันหลายสายพันธุ์ กว่า 100,000 ต้น กิจกรรมการจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ/แปลงสาธิตพืชไร่ทัวร์ท่องเที่ยวแปลงปลูกและเก็บผลผลิตพืชไร่ นิทรรศการข้าวและผลผลิตจากข้าว นิทรรศการธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมทั้งจัดอบรมระยะสั้น/แปลงสาธิตไม้ผล ชมการปลูกไม้ผลในรูปแบบต่างๆ การปลูกฝรั่งขึ้นค้าง ปลูกมะเดื่อฝรั่งกึ่งตัววี การจัดทรงลำไย ชมโรงเรือนอัจฉริยะ

การแสดงและการประกวดทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่แจ้ ประกวดควายล้านนา/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีทั้งการเสวนา ฐานเรียนรู้ ประกวดปลาหมอสี การประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การประกวดเมนูประมงเพื่อสุขภาพ รวมถึงแปลงสาธิตของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่เตรียมแปลงไม้ดอกทานตะวัน/คอสมอสส์ บนพื้นที่ 13 ไร่ แปลงพืชผักอินทรีย์ 5 ไร่ ชมโรงเรือน Smart Farming 10 โรงเรือน ชมการผลิตลำไยนอกฤดู กว่า 200 ต้น จุด Land Mark แปลงไผ่ 85 ปี 85 พันธุ์ไผ่ ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้น”

สำหรับกิจกรรมด้านวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การสัมมนาและเสวนาวิชาการ มีทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในหลากหลายศาสตร์ อาทิ ประชุมเชิงปฏิบัติการ: Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework-Graphic Thinking-Writing Structure-Discourse Analysis, สัมมนานานาชาติ: การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน: ASEAN Agriculture University Network (AAUN), สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตรสีเขียว เพื่อความเป็นเลิศในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาด้านการจัดนวัตกรรม และอุตสาหกรรมบริการระดับนานาชาติ, เสวนา: การเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ: จากรากฐานทางสังคม สู่ไทยแลนด์ 4.0, ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านพลังงาน เทคโนโลยีและเกษตรเชิงนิเวศ และยังมีอีกหลายเรื่องที่มีความสำคัญกับสังคมปัจจุบันและน่าสนใจเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ การจัดนิทรรศการต่างๆ ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ได้มีการแบ่งนิทรรศการเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคต ผลงานเด่นของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าดีเด่น รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน 2. กลุ่มนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ได้มีการจัดแสดงทั้ง ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ เกษตรอินทรีย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ Innovation Hub รวมกว่า 100 ผลงาน และ 3. นิทรรศการจากเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ผู้เยี่ยมชมงานจะได้รับทั้งความรู้ ความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่

และอีกกิจกรรมสำคัญ คือ งาน “แม่โจ้คืนถิ่น 85 ปี” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทางสมาคมศิษย์แม่โจ้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดเตรียมต้อนรับลูกแม่โจ้จากทั่วประเทศที่จะเดินทางมาระลึกถึงมิตรภาพ ความภาคภูมิใจ พบปะเพื่อนพ้องน้องพี่ของบรรดาศิษย์แม่โจ้ที่ได้กระจายตัวออกไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ได้กลับเยี่ยมแผ่นดินแม่อีกครั้ง โดยมีกิจกรรม “MAEJO Touring Bike ปั่นคืนถิ่น #2 แม่โจ้ 85 ปี” ของลูกแม่โจ้นักปั่นที่เดินทางด้วยการปั่นจักรยานมาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งจะมีการมอบทุนการศึกษา “85 ปี 85 ทุน เพื่อน้องแม่โจ้” ที่ศิษย์เก่าแมโจ้ได้ระดมทุนมามอบให้กับมหาวิทยาลัยได้ส่งต่อความฝันให้กับน้องๆ แม่โจ้ที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงจะมีพิธีมอบรางวัล “แม่โจ้ 85 ปี 85 คนเด่น” ให้กับศิษย์แม่โจ้ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกแม่โจ้ทุกคน

ภายในงานแถลงข่าวได้มีการจัดนิทรรศการ ตัวอย่างผลงานเด่นๆ มาจัดแสดงให้สื่อมวลชนและผู้ร่วมงานได้รับชม สัมผัส กันอย่างใกล้ชิด มีการแสดงจากศิลปินรับเชิญ ครูแอ๊ด ภานุทัต อภิชนาธง และ คุณสุนทรี เวชานนท์ ในชุด “แสงแห่งศรัทธา” มีการเสวนา “ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ชิมเมนูอาหารสุดพิเศษที่มาจากผลผลิต และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น เมนู เมี่ยงดอกไม้ ซูชิผลไม้ และอีกหลายเมนู รวมถึงกิจกรรมสนุกแจกของรางวัลอีกมากมาย

งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ครั้งนี้จึงเป็นงานยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ตั้งแต่วันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เที่ยวฟรีตลอดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ (053) 873-333