ปิดทองหลังพระฯ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยกระดับนักพัฒนาสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์สร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ 150 คน นำองค์ความรู้การส่งเสริมสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริไปขยายผลทั่วประเทศ

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวนโยบายนำแนวทางพระราชดำริไปใช้พัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในโครงการพระราชดำริทุกแห่งโดยกำหนดกรอบระยะเวลา 5 ปี มุ่งเน้นจะยกระดับการพัฒนาสหกรณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์อย่างแท้จริง

ดังนั้น กรมฯ จึงร่วมมือกับปิดทองหลังพระฯ จะนำงานวิจัยการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอบรม ตลอดจนทำการอบรมนักสหกรณ์ของกรมฯรุ่นแรก จำนวน 150 คน ซึ่งจะนำเอาความรู้กลับไปสร้างความก้าวหน้า ยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ทั่วประเทศ

ในการอบรมดังกล่าว ผู้แทนกรมฯ ทั้ง 150 คน ได้ร่วมกันทบทวนแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จ    พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดจนกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชนและระดับ การรวมกลุ่มเข้มแข็ง อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามพระราชดำริที่พระราชทานไว้อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์ซึ่งทรงให้ความสำคัญ ทั้งได้พระราชทานสหกรณ์ไว้หลายแห่ง

ผศ.ดร. อรพรรณ คงมาลัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการขยายผลองค์ความรู้การขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวว่า งานวิจัยที่ใช้ในการอบรมนี้ได้รับมอบหมายจากสถาบันปิดทองหลังพระฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี

“หลังจากที่ได้หารือกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็เห็นพ้องกันว่างานวิจัยนี้สามารถสร้างประโยชน์ได้มากในการช่วยให้สกรณ์มีความเข้มแข็ง หากดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามแนวพระราชดำริ ประกอบกับปิดทองหลังพระฯ มีความต้องการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ให้มาก จึงเกิดความร่วมมือจัดการอบรมนี้ขึ้นมา”

การจัดงานดังกล่าวตลอดหลักสูตร นอกจากผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวทางประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาสหกรณ์ แล้วยังได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้กรณีศึกษาสหกรณ์โครงการพระราชดำริ เช่น สหกรณ์  โคนมวาริชภูมิ จำกัด จังหวัดสกลนคร สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด สหกรณ์ชาวบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จำกัด เป็นต้นด้วย