พล.ร.9 จัดอบรมเด็กอนุบาล เรียนรู้วิถีการทำนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียง

‘บิ๊กอู๋’ผบ.พล.ร.9 จัดโครงการ “กองพันอารักขาแผ่นดิน” มีเด็กอนุบาลเข้าร่วม 180 คน ปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมหลัก 12 ประการ เรียนรู้การปฏิบัติของทหาร ศึกษาวิถีการทำนา ที่ ร.29 พัน.1

วันนี้ (21 ธ.ค.) พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 , พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ได้กรุณามอบหมายให้ พ.ท.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 ต้อนรับคณะครู อาจารย์จากโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ในโอกาสนำนักเรียน อนุบาลชั้นปีที่ 2 มาทัศนศึกษาภายในหน่วย ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันภายใต้โครงการ “กองพันอารักขาแผ่นดิน” โดยมีนักเรียนจำนวน 180 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนที่ดี ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ

โดยได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กๆ เพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจ การปฏิบัติของทหาร และยังเป็นการปลูกฝังความรู้รัก สามัคคี และความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับเด็กๆ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบไปด้วย การเยี่ยมชมการปฏิบัติและความเป็นอยู่ของพี่ๆทหาร , การศึกษาวิถีการทำนา ตลอดจนการได้มาซึ่งข้าวสารในแต่เมล็ด โดยหน่วยมีพื้นที่นาข้าว และ โรงสีข้าวขนาดเล็ก ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในห้องเรียนตามธรรมชาติ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอมาเป็นแบบอย่าง จากการนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่ง ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ทางโรงเรียนร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 โดยในครั้งแรกได้จัดขึ้นในห้วงเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา และ ทราบว่าจะมีโรงเรียนอื่นๆที่ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์จะขอเข้ามาร่วมกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าวอีกต่อไป