กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนำส่งข่าว “สนช. ร่วมกับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่ฯ ญี่ปุ่น (NEDO) เปิดตัวโรงงานต้นแบบการผลิตน้ำตาลเซลลูโลส จากชานอ้อยด้วยระบบประหยัดพลังงานแห่งแรกของเอเชีย”

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท เซลลูโลซิก ไบโอแมส เทคโนโลยี จำกัด อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบการผลิตน้ำตาลเซลลูโลสจากชานอ้อยด้วยระบบประหยัดพลังงานแห่งแรกในเอเชีย เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สนช. กับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น หรือ NEDO เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน   ทดแทน ของทั้งสองประเทศ โดย สนช. จะทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือด้านวิชาการและการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการของไทย ส่วน NEDO จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการลงทุน ในด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์

ดร. สุวิทย์ กล่าวว่า โรงงานต้นแบบแห่งนี้จะเป็นทางเลือกใหม่ของการผลิตวัตถุดิบจำพวกน้ำตาลจากวัสดุเหลือทิ้ง จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลของไทย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปขั้นต้นอย่างชานอ้อย นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง อาทิ น้ำตาลเซลลูโลส โอลิโกแซคคาไรด์ และ       โพลีฟีนอล ด้วยการใช้พลังงานที่น้อยกว่าเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

ซึ่งน้ำตาลเซลลูโลสที่ผลิตได้ สามารถนำไปผลิตเป็นเอทานอลเพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซิน สำหรับผลิตเป็นแก๊สโซฮอล์ได้ ส่วนโอลิโกแซคคาไรด์และโพลีฟีนอล สามารถนำไปผลิตเป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์และส่วนผสมในเครื่องสำอาง เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นแรงผลักดันการพัฒนาความร่วมมือ ในการแสวงหานวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน ที่เกิดจากความร่วมมือในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งจะเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษาและภาคการผลิต ในการเรียนรู้เพื่อดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดผลสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ซึ่งจะเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ในอนาคต

สำหรับโรงงานต้นแบบผลิตน้ำตาลเซลลูโลสจากชานอ้อย อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีกำลังการผลิต 15 ตันชานอ้อย ต่อวัน สามารถผลิตน้ำตาลเซลลูโลสได้ 3.7 ตัน ต่อวัน หรือ 1,400 ตัน ต่อปี และสามารถนำไปผลิตเป็นเอทานอลได้เท่ากับ 700,000 ลิตร ต่อปี