มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการฝึกทักษะ Marine Shrimp สร้างรายได้ให้นักศึกษา

โครงการฝึกทักษะ Marine Shrimp สร้างรายได้ให้นักศึกษา เป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีการลงมือปฏิบัติจริง เจอสถานการณ์จริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาตามศาสตร์ต่างๆ มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีทักษะในการเลี้ยงกุ้งทะเล เพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตกุ้งที่เลี้ยงไว้ เป็นรายได้พิเศษระหว่างเรียน ทั้งนี้ นักศึกษามีการพัฒนาในด้านความคิด มีความตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

จากการจัดทำโครงการในครั้งนี้ ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง อาจารย์ที่ปรึกษาการจัดโครงการ กล่าวว่า ผลที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นักศึกษามีทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งในการเลี้ยงกุ้งและด้านอื่นๆ เป็นการบูรณาการรายวิชาอื่นๆ เข้ามาใช้ด้วย เช่น วิชาแพลงก์ตอน วิชาสมุทรศาสตร์เคมี วิชาคุณภาพน้ำ
วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างดี มีการพัฒนาในด้านความรับผิดชอบมากขึ้น นักศึกษาสามารถทำงานทดแทนกันได้ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ตลอดทั้งได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานและมีรายได้จากการจำหน่ายกุ้งขาว Litopenaeus vannamai

นอกจากนี้ นักศึกษาได้ทำการเลี้ยงกุ้งเป็นระยะเวลา 61 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 – วันที่ 7 มีนาคม 2561 ในวันจับจำหน่าย กุ้งมีขนาดเฉลี่ย 62 ตัว/กิโลกรัม ใช้ปริมาณอาหารทั้งหมด 1,106.5 กิโลกรัม ผลผลิตกุ้งที่ได้จำนวน 1,160 กิโลกรัม คิดอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ได้ = 0.97 ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกุ้ง ไม่มีการใช้ยาอื่น (ใช้คลอรีนฆ่าเชื้อในขั้นตอนของการเตรียมบ่อ) ใช้เพียงแร่ธาตุเสริมใส่ลงในน้ำและใช้นมสดกับแร่ธาตุรวม (ซี-มินเนอร์) ผสมอาหารให้กุ้งกินทุกมื้อ

นางสาวฉัตรจิตรา ทองภิรมย์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวว่า “ความรู้สึกที่ได้จัดโครงการเลี้ยงกุ้ง มีความรู้สึกดีมากเลยคะที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพราะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกคะ ที่ได้ไปสัมผัสการทำงานแบบจริงๆ และได้สัมผัสในสิ่งที่ไม่ได้ทำมาก่อน เช่น การเตรียมบ่อ การปรับสีน้ำ การปล่อยกุ้ง การสุ่มนับลูกกุ้ง มันเป็นอะไรที่ดีมาก มีความสุขมากที่ได้เลี้ยงกุ้ง ได้เห็นเพื่อนมีความสามัคคีกันตลอดการทำงาน และมีอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง และการแก้ไขปัญหาภายในบ่อ และให้คำปรึกษาตลอดการทำงาน ในอนาคตอยากให้มีการจัดโครงการนี้ต่อ เพราะสิ่งที่ได้ปฏิบัติทั้งหมดสามารถนำเอาไปประกอบอาชีพได้ และจะเป็นความรู้ติดตัวไปตลอด”

นายวรรณเฉลิม หลานช่วย นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล – ชีววิทยาทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นหัวหน้ากลุ่มในการจัดโครงการ กล่าวว่า “โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน (marine shrimp) ให้ได้มากกว่าคำว่าวิชาการแต่ได้ลงมือทำ และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดได้ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของตนเอง มีความรู้และเทคนิคใหม่ๆ รู้ถึงการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด สามารถควบคุมการทำงานให้เป็นระบบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น อยากให้มีโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน (marine shrimp) ต่อไปเรื่อยๆ และหากเป็นไปได้อยากให้มีโครงการดังกล่าวในปีการศึกษาถัดไป ขอบคุณอาจารย์และบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง”

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฝึกทักษะ Marine Shrimp สร้างรายได้ให้นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โทรศัพท์ 089-651-0266