กระทรวงดีอี ขับเคลื่อนต่อเนื่องกดปุ่ม “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” หมู่บ้านละ 1 คน ผลักดันการเปลี่ยนแปลง สร้างจุดแข็ง โอกาส เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ-สังคม หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้ บมจ. ทีโอที ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง “โครงการเน็ตประชารัฐ” ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ ซึ่งได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ประกอบด้วยการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps และจัดจุดให้บริการ WiFi โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps โดยตลอดปี 2561 กระทรวงได้ส่งเสริมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐผ่านกิจกรรมต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการครบทุกหมู่บ้านมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนและใช้งานบริการ WiFi จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ แล้วกว่า 5 ล้านคน

นอกจากนี้ กระทรวงยังได้ผลักดัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” พัฒนาสร้างบุคลากรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปร่วมเป็นตัวแทนอาสาสมัครจากหมู่บ้านในพื้นที่โครงการเน็ตประชารัฐ หมู่บ้านละ 1 คน เพื่อทำหน้าที่นำดิจิทัลไปพัฒนาและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านเน็ตประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐจะมีการอบรมให้กับอาสาสมัครทั่วประเทศ 77 ครั้ง ระหว่างพฤศจิกายน 2561 ถึงกุมภาพันธ์ 2562 โดยหัวใจสำคัญของ “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” คือการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาดิจิทัลในระดับหมู่บ้าน สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความร่วมมือ หรือศึกษาดูงานระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยกระทรวงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น “เครือข่าย เน็ตอาสาประชารัฐ”

เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายในการสื่อสาร การแจ้งปัญหา การแจ้งข่าวสารกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดให้กับประชาชนในหมู่บ้าน อาทิ วิธีการหาข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต การขายของออนไลน์ การพยากรณ์อากาศ การเกษตร การดูแลสุขภาพ เป็นช่องทางในการแจ้งความต้องการของพื้นที่ การแจ้งเหตุข้อขัดข้องได้ทันทีโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ ใช้ติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายในพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่สะดวก และสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างกระทรวง หน่วยงานรัฐ โดยเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐจะเป็น Big data ของชุมชน และใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ การเรียนรู้ออนไลน์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้าน ของดี สินค้า เรื่องเล่า สถานที่ท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชั่น โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ netpracharat.com ซึ่งจะผลักดันการเปลี่ยนแปลง สร้างจุดแข็ง โอกาส เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับหมู่บ้านเน็ตประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง นำไปสู่ความสำเร็จสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศ

สำหรับในโอกาสเทศกาลปีใหม่ กระทรวงมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในโครงการเน็ตประชารัฐ โดยลูกค้าใหม่เมื่อสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของ บมจ.ทีโอที ในพื้นที่โครงข่ายเน็ตประชารัฐ  แพ็กเกจ “เน็ตได้ใจ” และแพ็กเกจ “SMEs แรงอย่างใจ ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่าง วันที่ 15 ธ.ค. 61 ถึง 15 ม.ค. 62 รับสิทธิพิเศษใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี 3 รอบบิลแรก ที่สมัครใช้บริการ (ไม่รวมแพ็กเกจที่ Bundle บริการ และ Top Up)