ผู้ป่วยเฮ! สนช. ผ่านกฎหมาย ‘กระท่อม-กัญชา’ ไฟเขียว ป.ป.ส. จัดโซนปลูก-เคี้ยว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ วาระ 2-3 จำนวน 28 มาตรา ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษที่มีนายสมชาย แสวงการ เป็นประธานพิจารณาเสร็จแล้ว สาระสำคัญร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวคือ ให้กัญชาและกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติด ประเภท 5 สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปใช้รักษาโรค ภายใต้การควบคุมและดูแลทางการแพทย์ได้

มีการเพิ่มคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเฉพาะวาระที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 จำนวน 8 ตำแหน่ง คือ 1. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. อธิบดีกรมการแทพย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 4. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 5. อธิบดีกรมสุขภาพจิต 6. นายกแพทยสภา 7. นายกสภาการแพทย์แผนไทย และ 8. นายกสภาเภสัชกรรมให้มีอำนาจตามหมวด 2 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ที่สำคัญคือ เพื่อประโยชน์ทางราชการ การแพทย์ การรักษผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยพัฒนา รวมถึงเกษตกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งได้รับอนุญาตคือ จากผู้อนุญาต คือเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

และประกาศกำหนดลักษณะกัญชง (hemp) ที่มีลักษณะตามกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ที่นำไปใช้ประโยชน์ทางกฎกระทรวง ให้กระทำได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของกรรมการ ระหว่างที่ยังไม่มีการประกำหนดตามกฎหมายฉบับนี้ ให้ใช้นิยามตาม ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่ายหรือไม่ไว้ในครอบครองฯ พ.ศ. 2559

ส่วนการผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง หรือจำหน่ายกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้นั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนด และความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ทั้งนี้หากมีปริมาณการครองครองเกิน 10 กิโลกรัม ให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อจำหน่ายโดยหน่วยงานที่จะได้รับอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง หรือจำหน่ายกัญชาได้นั้น ประกอบด้วย

1.หน่วยงานรัฐ ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนวิชาด้านการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามแก้ปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย

2.ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้านตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

3.สถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์

4.ผู้ประกอบอาชีพเกษตรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจชุมชน

5.ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

6.ผู้ป่วยที่เดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาเสพติดติดตัว เพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว

7.ผู้ขออนุญาตอื่น ที่ รมว. สาธารณสุขเห็นชอบ

พร้อมกำหนดให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ให้ความเห็นชอบการกำหนดโซนนิ่งในการปลูกกัญชา หรือผลิตทดสอบ เสพหรือครอบครองในปริมาณที่กำหนด รวมถึงมีอำนาจกำหนดให้ท้องที่ใดเป็นพื้นที่เสพกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ด้านบทลงโทษนั้น หากครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยมีปริมาณกัญชาไม่ถึง 10 กิโลกรัม มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ครอบครองเกิน 10 กิโลกรัม จำคุก 1-15 ปี ปรับ 100,000 -1,500,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ในร่างกฎหมายกำหนดให้เมื่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 3 ปี ให้คณะกรมการควบคุมยาเสพติด ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือครอบครองกัญชาทุก 6 เดือน

นอกจากนี้ ยังกำหนดบทเฉพาะกาลให้ ผู้ใดมีกัญชาในครอบครองเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วย รักษาโรคเฉพาะตัว หรือวิจัย ก่อนกฎหมายนี้บังคับใช้ ไม่ต้องรับโทษ เมื่อดำเนินการ ขอใบอนุญาตต่อเลขาฯ อย. ภายใน 90 วัน นับแต่กฎหมายบังคับใช้ ถ้าไม่อนุญาตให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขหรือทำลาย

ทั้งนี้ หลังจากที่สมาชิก สนช. พิจารณาสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเสร็จครบทุกมาตราแล้ว ที่ประชุมสนช. ลงมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ด้วยคะแนน 166 ต่อ 0 งดออกเสียง 13 ให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป

บทความก่อนหน้านี้สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาฯ และหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) จัดงานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2561
บทความถัดไปสกัดมะพร้าว-รับถั่วเหลือง กก.พืชน้ำมันฯ เคาะ-ยันอุ้มเกษตรกร ‘สมคิด’ สั่งทำแผนรับสินค้าล้นตลาด