กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการสหกรณ์ร่วมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 7

เชิญชวนขบวนการสหกรณ์และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้เด็กในถิ่นทุรกันดาร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มคลายหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของใช้ที่จำเป็น ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ร่วมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนที่สูง ครั้งที่ 7” โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก จัดโครงการสหกรณ์ร่วมใจ คลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน บ้านเลอตอ  หมู่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 207 คน ครูผู้สอน 16 คน และมีชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่โดยรอบโรงเรียนประมาณ 561 คน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทุรกันดาร การคมนาคมมีความยากลำบาก ห่างไกล และขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็น ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค อีกทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน และในแต่ละปีเมื่อถึงฤดูหนาว ชาวบ้านยังประสบปัญหาภัยหนาวอย่างหนักและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอีกจำนวนมาก

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์คลายหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของใช้ที่จำเป็น อาทิ ผ้าห่ม เสื้อผ้ากันหนาว สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2562 ซึ่งในส่วนกลางสามารถรวบรวมสิ่งของและนำมาจัดส่งให้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ หรือที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เขตมีนบุรี หรือโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเทเวศร์ ชื่อบัญชี “สำนักบริหารเงินทุน” บัญชีเลขที่ 070-0-14562-1 และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ทางโทรสาร (02) 540-7203

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีพิธีมอบสนามเด็กเล่น ซึ่งขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศได้รวบรวมเงินจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นของเด็กให้กับทางโรงเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 กิจกรรมนันทนาการสร้างความสัมพันธ์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และจะมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นที่ได้รับจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาให้กับเด็กนักเรียน คณะครู และประชาชนในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน บ้านเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  ในวันที่ 11-13 มกราคม 2562 นี้