กระทรวงเกษตรฯ เล็งใช้มาตราการสเปเชียล เซฟการ์ด ป้องราคาข้าวโพดตกต่ำ

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ขณะนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วโครงการฯ จำนวน 95,620 ราย พื้นที่ 807,155.50 ไร่ คิดเป็น 74.80% ของเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ในจำนวนนี้ปลูกไปแล้ว 60% โดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่ปลูกรวม 2 ล้านไร่ใน 33 จังหวัด ซึ่งจะรับสมัครและเริ่มปลูกไม่เกินวันที่ 15 ม.ค.นี้ เพื่อเลี่ยงฤดูการเก็บเกี่ยวที่เป็นต้นฤดูฝน

สำหรับผลผลิตที่ได้ทางสมามอาหารสัตว์ได้ตั้งจุดรับซื้อ ร่วมกับสหกรณ์ ในทุกอำเภอ โดยจะรับซื้อข้าวโพดเกรดคุณภาพเบอร์ 2 ความชื้น 14.50% ในราคาไม่ต่ำกว่า 8.29 บาทต่อกิโลกรัม ณ โรงงานกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยกำหนดมาตรฐานในการรับซื้อเดียวกัน ซึ่งมีตารางหักความชื้นของกระทรวงพาณิชย์เป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะรับซื้อที่มีคุณภาพตามเกณฑ์เท่านั้น และจะร่วมกับรัฐในการพิจารณาแนวทางดำเนินการสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

“โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จะช่วยปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร”

นายลักษณ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการปรับแผนการผลิตให้ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงหลังฤดูทำนา เพิ่มปริมาณผลิตผลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งรับซื้อผลิตผลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าอย่างเข้มงวด ส่วนการนำเข้าในระบบปกติหากพบว่ามีการทำตลาดเกิดขึ้นจนมีผลทำให้ราคาข้าวโพดในประเทศตกต่ำ ทางกระทรวงเกษตรฯ จะเสนอให้ใช้มาตรการสเปเชียลเซฟการ์ด ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศใช้ไปแล้วในสินค้ามะพร้าว
นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่กิโลกรัมละ 4-5 บาท ต่ำกว่าไทยเท่าตัว โดยมีราคาที่กิโลกรัมละ 8 บาท ในปี 2562 คาดว่าสงครามทางการค้าจะส่งผลกระทบต่อข้าวโพดมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลดลง
อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมพร้อมที่จะรับซื้อข้าวโพดในโครงการปลูกพืชหลังนากิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 8 บาท