วว. ลงนาม บริษัท ยูนิตี้ เมดิเทค จำกัด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผ่นประคบร้อนเพื่อกายภาพบำบัด พร้อมร่วมกันต่อยอดงานวิจัยพัฒนาผงบรรจุและรูปแบบแผ่นประคบร้อนจากวัสดุธรรมชาติ

ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายวิลาส เสาร์แก้ว กรรมการ บริษัท ยูนิตี้ เมดิเทค จำกัด ลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผ่นประคบร้อนเพื่อกายภาพบำบัด พร้อมวิจัยต่องานวิจัยภายใต้โครงการการพัฒนาผงบรรจุและรูปแบบแผ่นประคบร้อนจากวัสดุธรรมชาติ โอกาสนี้ ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ และคณะ  นักวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม กวท. วว.เทคโนธานี

อนึ่ง แผ่นประคบร้อนเพื่อกายภาพบำบัด เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ซึ่งบริษัท ยูนิตี้ เมดิเทค นั้น เป็นผู้ประกอบการที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน พร้อมกันนี้ยังให้ความสนใจการร่วมทำวิจัยกับ ศนว. พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์พัฒนาผงบรรจุและรูปแบบแผ่นประคบร้อนจากวัสดุธรรมชาติ นับเป็นการร่วมกันผลักดันงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง