วศ. ร่วมมือพันธมิตร รัฐ-เอกชน ระดมความคิดเร่งขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ

10 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ ระดมความคิดเห็นทั้งภาครัฐ เอกชน หากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทย์ฯ ภาครัฐ เอกชน และชุมชน จำนวน 200 คน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

นางอุมาพร กล่าวว่า งานประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและอาชีพ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดการข้อมูล Big Data  2) การบริหารจัดการน้ำชุมชน  3) เกษตรกรรมและกลุ่มเกษตรกรสมัยใหม่ (SMART Farmer) 4) วิสาหกิจชุมชนโอท็อป และ 5) ช่องทางการตลาดและการขนส่ง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ในการจัดทำร่างนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัตินี้ ได้ใช้องค์ประกอบ 5 ด้าน ข้างต้นมาเป็นกลไกในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม การจัดทำสมุดปกขาว ฯ ครั้งนี้มุ่งหวังที่จะนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป

ทางด้าน ดร. อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติมข้อมูลว่า จากการเข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุม จะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำสมุดปกขาว เพื่อให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาปรับใช้ให้มีความสมดุลเกิดรูปธรรม เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโอกาสต่อไป

 

บทความก่อนหน้านี้ความรักหลากสี
บทความถัดไปไม้ดอกกระถางภูเก็ต สวยงาม เปี่ยมด้วยคุณภาพ