ครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการสถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้ง 9 แห่ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ทั้ง 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยนั้นซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นจัดการศึกษา ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในยุคไทยแลนด์ 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 14 ปี การสถาปนา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม และยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนนทบุรี โดยมีนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน โดยเฉพาะการมุ่งพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ในด้าน Soft Skills เพื่อเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่บัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย เรียนวิชาชีพติดตัว ไม่ต้องกลัวตกงาน” จึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสู่ความต้องการของอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ก้าวไกลในยุค 4.0 นี้

ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีผลงานการพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ ในรูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานขั้นสูง อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและเพิ่มศักยภาพงานวิจัย โดยสามารถนำผลการวิจัยมาพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ชุมชน สังคม ส่งเสริมบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาอาชีพในด้านต่างๆ ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้พลังงานน้ำหยด การปลูกพืช การฝึกอบรมทำน้ำยาล้างจาน การแปรรูปกล้วย แปรรูปมันเทศ และแปรรูปเห็ดตับเต่า ฯลฯ เป็นการส่งเสริมพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยส่งเสริมให้กลุ่มได้นำความรู้จากการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งขายในหลายรูปแบบเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีรายได้เพิ่ม ในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน