วว.หารือจังหวัดแพร่ มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมผู้บริหารและนักวิจัย ร่วมประชุมหารือกับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในประเด็นแนวทางการบริหารจัดการโรงงานบริการนวัตกรรมอาหารจังหวัดแพร่ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านแปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง…ลำปาง น่าน พะเยา รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานของ วว. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็น Ecosystem ให้กับผู้ประกอบการ Startup ให้เกิดทักษะชั้นสูงด้านการแปรรูป ( Higher level  skill ) และการผลิตระดับอุตสาหกรรม โอกาสนี้ได้นำเสนอศักยภาพ วว. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ให้กับหน่วยงานจังหวัดและบริษัทประชารัฐรักสามัคคี อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมในเร็วๆ นี้  เพื่อให้ วว. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดแพร่ต่อไป  เมื่อวันที่ 17 มกราคา 2562 ณ จังหวัดแพร่