คุณค่าของครู The Values of Teachers

ผศ. ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 8 “คุณค่าของครู The Values of Teachers” เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความเคารพสักการะต่อครูผู้ที่ให้วิชาความรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพชั้นสูงให้สังคมเห็นความสำคัญของวิชาชีพครู ทั้งนี้ มีการมอบรางวัลแด่ครูดีเด่น มอบรางวัลครูต้นแบบงานบริการวิชาการแก่สังคม พิธีประดับอินทรธนูสำหรับครูใหม่ มอบรางวัลการประกวดการเขียนเรียงความ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ คุณค่าของครู โดยพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ ตั้งคณา และร่วมชมนิทรรศการวันครู ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา  เมื่อเร็วๆ นี้