กสก. เน้นพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตรให้รู้รอบด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยมักประสบปัญหาภาวะด้านราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำ ผลผลิตเกษตรล้นตลาด คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการแข่งขันด้านการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิตเกษตร นับว่ามีความสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรได้ ประกอบกับปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรมีกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน จำนวนมากที่ต้องดูแล ซึ่งกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้มีการแปรรูปผลผลิตเกษตร และจำหน่ายในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ก็ยังพบว่า สินค้าและผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีคุณภาพที่แตกต่างกัน เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนามาตรฐานสินค้า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งการผลิตสินค้ามีความคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เน้นให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจในศักยภาพด้านบริหารจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนให้สามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อการแข่งขันได้ ตามนโยบายของกรมฯ ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็น Smart Product คือ ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด และมีความพร้อมที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลก

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม ดิ ไอเดิล เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยระดมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับเขต ระดับอำเภอ และส่วนกลาง จำนวน 190 คน เข้ามาเพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป รวมทั้งการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปสำหรับวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากมีการดำเนินงานใกล้ชิดกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น จึงควรติดอาวุธทางปัญญาให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายที่กรมฯ ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนต่อไปในอนาคต

สำหรับหัวข้อและประเด็นต่าง ๆ ที่นำถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ต้องรู้ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), การตรวจประเมินมาตรฐาน GMP/Primary GMP โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, ความเข้าใจวิสาหกิจชุมชน โดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร, การสร้างจุดขายสินค้าเกษตรแปรรูปสู่เวทีโลก โดยบริษัทยอดคอร์ปอเรชั่น จำกัด, วิสาหกิจชุมชนกับการปรับตัวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปแนวใหม่ โดยผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เป็นต้น