ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ย ไม่ไวแสง แม่โจ้ 2

ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง สายพันธุ์แม่โจ้ 2 ผลงานได้รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น ประจำปี 2555 จากสภาวิจัยแห่งชาติ โดยมีนักวิจัยคือ ผศ.ดร. วราภรณ์ แสงทอง และนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2

ข้าวเหนียว มีความสำคัญในภาคเหนือ โดยเฉพาะข้าวเหนียว พันธุ์ กข 6 ที่มีกลิ่นหอมและคุณภาพการหุงต้มดี แต่ข้าวเหนียว พันธุ์ กข 6 เป็นข้าวต้นสูงและไวต่อช่วงแสง จึงปลูกได้เฉพาะนาปีเท่านั้น ดังนั้น ในปี 2551 คณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำพันธุ์ข้าวเจ้าหอมต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง พันธุ์ปทุมธานี 1 มาปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง ด้วยวิธีการผสมกลับ และใช้เครื่องหมายโมเลกุลเป็นตัวช่วยในการคัดเลือก จึงได้สายพันธุ์ใหม่

ผศ.ดร. วราภรณ์ แสงทอง (ที่ 2 จากขวา) และคณะทำงาน

ในปี 2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ส่งข้าวสายพันธฺุ์นี้เข้าประกวด ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่องข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง สายพันธุ์แม่โจ้ 2 และในปีเดียวกันได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากกรมการข้าว ได้รับการรับรองพันธุ์ ชื่อ กข-แม่โจ้ 2 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

ผลลัพธ์และประโยชน์ของผลงาน ข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 เป็นข้าวเหนียวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 134 วัน ปลูกในฤดูนาปี ความสูงประมาณ 105 เซนติเมตร ปลูกในฤดูนาปรัง สูงประมาณ 97 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 717 กิโลกรัม ต่อไร่ กอแบะ ต้นแข็งปานกลาง แผ่นใบและกาบใบสีเขียว ใบและปลายใบตั้งตรง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ความยาวรวงเฉลี่ย 19.75 เซนติเมตร

กข-แม่โจ้ 2

รวงข้าวค่อนข้างกระจาย การแตกระแง้ปานกลาง คอรวงสั้น จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 113 เมล็ด ข้าวเปลือกสีฟาง ยาว 10.60 มิลลิเมตร กว้าง 2.29 มิลลิเมตร หนา 1.87 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีขาว รูปร่างเมล็ดข้าวกล้องเรียงยาว 7.53 มิลลิเมตร ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 26.97 กรัม อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ความคงตัวแป้งสุกอ่อน คุณภาพข้าวสุกนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอม ระยะพักตัว 7 สัปดาห์ เป็นข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อพันธุ์ข้าว ติดต่อได้ที่หน่วยความจำเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 053-875-655, 095-676-4747