ฟิลิปปินส์บุกเมืองนวัตกรรมอาหาร ทึ่งเครือข่ายแน่นปึกอนาคตสดใส ปักหมุดร่วมวิจัยเน้นอาหารฟังก์ชั่นและข้าว เตรียมบินร่วมมือเร็วๆ นี้ เลขาฯ สวทน.ชี้ ไทยพร้อมเป็นเกตเวย์ จับคู่ธุรกิจสองแผ่นดิน

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Mr.Paul Ernest de Leon และผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย Dr.Cecilia Acuin ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยจากสถาบันวิจัยข้าว ได้เดินทางเข้าพบเพื่อหารือกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ที่โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือฟู้ดอินโนโพลิส ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ดร.กิติพงค์ กล่าวว่า การเดินทางมาของคณะ ในวันนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนตุลาคม 2561 ตนเองได้เดินทางไปยังเมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 10 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีการหารือในระดับทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย กับรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จนนำไปสู่การลงนามความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของทั้งสองประเทศได้ทำงานร่วมกัน โดยประเด็นที่ฟิลิปปินส์สนใจเป็นเรื่องหลักคือ อาหารฟังก์ชั่น จึงได้ส่งผู้แทนมาศึกษาดูงานเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ที่แต่ละฝ่ายสนใจร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนนำเสนอว่าฟิลิปปินส์มีอะไรที่พอจะทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนกันได้

“วันนี้ได้หารือกันในเรื่องประเด็นการวิจัยที่สนใจดำเนินการร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องอาหารฟังก์ชั่นต่างๆ รวมถึงการศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อหาสารออกฤทธิ์สำคัญในพืชท้องถิ่น รวมทั้งพืชสมุนไพร โดยฟิลิปปินส์มองว่าเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหารมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ นักวิจัย ตลอดจนเครื่องมือที่ทันสมัยที่พร้อมสำหรับการวิจัยและพัฒนาในด้านนี้ นอกจากนี้ ยังสนใจการวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าว มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง การสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหาร และความมั่นคงทางด้านอาหารด้วย ซึ่งในขณะนี้ สถาบันวิจัยข้าวได้เข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา จึงมีความสะดวกในการทำงานร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังสนใจเครือข่ายที่เข้มแข็งของเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้แก่ มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย ตลอดจนภาคเอกชน ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ออกสู่ตลาดเพื่อทำงานร่วมกันในอนาคต” เลขาฯ สวทน. กล่าว

ดร.กิติพงค์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของฟู้ดอินโนโพลิสนั้น ยินดีให้ความร่วมมือช่วยในการประสานงาน เพื่อให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสประชุมหารือ และหาแนวทางในการวิจัยพัฒนาร่วมกันต่อไป ภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ เมืองนวัตกรรมอาหารยังมีแพลตฟอร์มพร้อมที่จะพัฒนาผู้ประกอบการทั้งจากประเทศไทยและฟิลิปปินส์ และประเทศไทยก็พร้อมที่จะเป็น gate way เพื่อการจับคู่ธุรกิจของทั้งสองประเทศ ทั้งในรูปของ จีทูจีและจีทูบี