มทร.ศรีวิชัยแปรรูป “ข้าวเกรียบเห็ดแครง” สร้างมูลค่าสู่ชุมชน

การบริการวิชาการของสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ในการจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมี อาจารย์สุทธิกาญจน์ แก้วคงบุญ เป็นหัวหน้าโครงการ มีการพัฒนาอาชีพจากความต้องการของชุมชน ในการแปรรูปเห็ด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชไมพร อาจารย์คณะ อุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพให้กับชาวบ้านในการพัฒนาข้าวเกรียบเห็ดแครง เนื่องจากในชุมชนมีการเปิดดอกเห็ดแครงหลายครัวเรือนจนทำให้มีการต่อยอดเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาข้าวเกรียบเห็ดแครง เพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในชุมชน และเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด ในการจำหน่ายสินค้าชุมชนมากขึ้น โดยเป็นอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทำให้มีความพร้อมในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครงมากยิ่งขึ้น

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย กล่าวว่า จากการดำเนินงานศึกษางานวิจัยจากสาขาวิชาการตลาดร่วมกับอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมกันบูรณาการนำศาสตร์วิชาทางด้านของการบริหารธุรกิจ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแปรรูปอาหาร เลยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่มาจากเห็ดแครง นักวิจัยประเมินศักยภาพของกลุ่มเห็ดแครงบ้านนาไม้ไผ่คือ สามารถดำเนินการผลิตได้ และเสนอแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตและโอกาส

นายชัยพิพัฒน์ รัตนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า การช่วยพัฒนาเห็ดแครงนั้น ทาง มทร.ศรีวิชัย ได้ลงมาดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์เห็ดแครง ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเห็ดแครง ข้าวเกรียบเห็ดแครง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเห็ดแครง เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทางตำบลนาไม้ไผ่เองได้สนับสนุนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ก็เห็นความสำคัญในเรื่องของส่วนนี้ว่าเราทำยังไงให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบล

นางพิมลวรรณ์ สุขสวัสดิ์ ประธานกลุ่มเห็ดแครงชุมชนนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กลุ่มของเราก็จะผลิตเห็ดแครงเริ่มต้นก็จะผลิตก้อนเห็ดแครงและเปิดดอก หลังจากนั้น ก็นำดอกเห็ดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะมีอยู่ 3 ตัว ตอนนี้ ตัวที่ 1 จะเป็นน้ำพริกเผาเห็ดแครง บรรจุขวด ต่อมาพัฒนามาเป็นน้ำพริกเห็ดแครงกรอบและก็น้องใหม่ล่าสุดก็คือ “ข้าวเกรียบเห็ดแครง” สำหรับช่องทางการตลาดตอนนี้ในส่วนของข้าวเกรียบจะไปได้ดีสุด จะส่งที่โรงเรียนทุ่งสงอาทิตย์ละ 250 ห่อ อนาคตก็จะส่งที่ห้างสหไทย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โทรศัพท์ 089-822-4140