ทุ่มหมื่นล้านจ้างชาวนาเลิกทำนา

ความคืบหน้ามาตรการปรับโครงสร้างการปลูกข้าว โดยการเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น และจ้างเลิกปลูกข้าว วงเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.)ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วนั้น

โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำรายละเอียด ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างทำรายละเอียดการส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทนการทำนา เช่น ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขณะที่กรมปศุสัตว์กำลังทำรายละเอียดการส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์ โค กระบือ และปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์

เมื่อทำรายละเอียดแล้วเสร็จจะส่งต่อไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อเสนอให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

โครงการนี้เป็นไปในรูปแบบความสมัครใจจากเกษตรกร ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด รวมทั้งรูปแบบของโครงการจะไม่ใช่การให้เงินเปล่า แต่จะเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่