กรมส่งเสริมฯ เตรียมพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด รับฤดูปลูก 62

มันสำปะหลัง เป็นพืชที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี ส่วนมากนิยมปลูกในช่วงต้นฝนคือ ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ซึ่งจะให้ผลผลิตหัวมันสดในปริมาณที่สูง โดยฤดูกาลปลูกมันสำปะหลังที่จะถึงในปี 2562 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของประเทศไทย จำนวน 6 ศูนย์ ผลิตขยายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคไว้เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์สะอาดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เกษตรกรนำไปผลิตขยายพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ขยายพันธุ์พืชอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ รวม 10 ศูนย์ ในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ลำพูน และพิษณุโลก ซึ่งเป็นฐานการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร

จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชที่มีคุณภาพและราคาแพง ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร สำหรับการปลูกมันสำปะหลังของไทย มีพื้นที่ปลูกในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งในพื้นที่นั้นๆ มีศูนย์ขยายพันธุ์พืชตั้งอยู่ รวม 6 ศูนย์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการผลิตขยายดูแลพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด โดยบางศูนย์ได้รับความร่วมมือในการผลิตขยายจากเกษตรกรเครือข่ายด้วย ได้แก่

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี มีแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด จำนวน 30 ไร่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ไร่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 15 ไร่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 12 ไร่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 ไร่ และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10  จังหวัดอุดรธานี จำนวน 45 ไร่ รวมทั่วประเทศมีพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดแล้วราว 132 ไร่ คิดเป็นจำนวน 528,000 ลำ

สามารถนำไปใช้สนับสนุนได้ 2,640,000 ท่อน ในอัตราการปลูก 1,600-2,000 ท่อน/ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,650 ไร่ ซึ่งท่อนพันธุ์เหล่านี้จะพร้อมสนับสนุนการปลูกมันสำปะหลังได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป