มกอช. มอบป้ายสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ตลาด อ.ต.ก. ต้อนรับตรุษจีน

นายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ มกอช. ในการเป็นประธานมอบป้ายสถานที่จำหน่าย สินค้า Q ประเภทตลาดสด ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.), (สำนักงานใหญ่) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการ มกอช.

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ส่งเสริมให้สินค้า Q เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของผู้บริโภค ส่งเสริมผู้ผลิตสินค้า Q ที่อยู่ในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการเข้าถึงช่องทางจำหน่ายต่างๆ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสถานที่จำหน่ายและแหล่งผลิตสินค้า Q อันเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย

สำหรับตลาด อ.ต.ก. ได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด มีแผงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 แผง ทำให้สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน นอกจากนั้น มกอช. มีตลาดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ตลาดทั่วกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดอ่อนนุช ตลาดนครไท เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคมีความมั่นใจในการบริโภคสินค้าเกษตรที่ผ่านกระบวนการรับรองและมั่นใจได้ว่า สินค้า Q มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง