หน่วยแพทย์พระราชทานฯ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ขึ้นชายแดนแม่ฮ่องสอน ตรวจสุขภาพและให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ปฏิบัติภารกิจหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที่ 32) ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านน้ำบ่อสะเป๋ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว  ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีนักเรียนและประชาชนมารับบริการตรวจรักษาจำนวนทั้งสิ้น 294 คน พบว่าเด็กนักเรียนมีภาวะฟันผุ มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง และน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ ส่วนในประชาชนพบอาการความดันโลหิตสูง โรคด้านหู ตา คอ จมูก โรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคทางระบบประสาท โรคทางเดินปัสสาวะและอวัยวสืบพันธุ์ โรคเหงือกและฟัน และโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ ทีมหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ยังได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อต่างๆ และสอนการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)

การเดินทางขึ้นแม่ฮ่องสอนผ่านโค้งลาดชันขึ้นเขา 4,000 กว่าโค้ง และเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านด้วยถนนดินลูกรัง เนื่องด้วยหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงทำให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านขาดระบบสุขาภิบาลที่ดี ขาดสารอาหาร และบางแห่งมีปัญหาเรื่องน้ำ ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกร นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และนับถือผี ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือ ภาษาลีซอ ภาษาไทยใหญ่ ภาษากะเหรี่ยง และภาษาไทย

จากพื้นราบ สู่ที่สูง ทางเลี้ยวลด เมืองสามหมอก ขอบจรด แดนสยาม สี่พันโค้ง เคี้ยวคด กำหนดตามความพยายาม จากศรัทธา จึงมาไกล เรา “หน่วยแพทย์ พระราชทานฯ ตามรอยต่อ ปณิธาน อันสดใส เพื่อดูแลสุขภาพ ของเพื่อนไทย ในป่าไพร ชายแดน แสนสูงชัน แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล มาร่วมสาน ร่วมก่อ ต่อความฝัน ตามคำสอน ภูมิพล องค์ราชันย์ ให้แบ่งปัน ให้ทำดี มีน้ำใจ ที่หนึ่งนั้น “บ่อสะแป๋ ปางมะผ้า” แสงแดดจ้า มิอาจสู้ รอยยิ้มใส ความน่ารัก ของเด็กน้อย ผู้เยาว์วัย ก่อเกิดให้ ใจสุข สนุกครัน ที่สองนั้น “ตชด.ไทยพุทธศิลป์” มุ่งสู่ถิ่น แดนมูเซอ อันสุขสันต์ ฝุ่นดินแดง คละคลุ้ง ตลอดวัน แต่น้ำใจ คนนั้น ไม่ขุ่นมัว จากยอดเขา วิ่งตรง ลงผืนน้ำ ปางอุ๋งงาม ลมหนาวโชย โปรยหมอกสลัว ผืนน้ำกว้าง ระลอกเย็น โอบอ้อมตัว ดั่งจะบอก มิต้องกลัว หรืออ่อนแรง แห่งที่สาม “แม่ลางิ้ว” ขอบผากว้างแม้นเหนื่อยยาก ร่วมทาง มิหน่ายแหนง ทะเลหมอก งามพิศุทธิ์ ดุจจำแลง เส้นรุ้งแวง ขอบเขาตัด เจริญตา การเดินทาง แม้นยาวไกล ใจไม่ท้อ ระย่นย่อ ความลำบาก ยากนักหนา คำสอนพ่อ ให้สามัคคี ดั่งมนตรา เป็นเข็มทิศ จิตตรา ปักหลักใจ หากทางสูง…พ่อหลวง เคยมาก่อน หากเหนื่อยอ่อน…พ่อเคยเหนื่อย กว่าไหนไหน หากงานหนัก…แค่เสี้ยวพ่อ ทำให้ไทย หากความดี…บังเกิดได้ ให้แผ่นดิน”  (พ.ญ.กนิษฐา กิจสมบัติ ผู้ประพันธ์)