วว./กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์สินค้าสหกรณ์ สู่ศูนย์กลางศึกษาดูงานชุมชน

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สะท้อน       อัตลักษณ์ชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการคิด การออกแบบ และการผลิตสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้โดดเด่น มีอัตลักษณ์สอดคล้องกับวิถีชุมชนสหกรณ์ให้เป็นที่น่าจดจำ สะท้อนความเป็นศูนย์กลางศึกษาดูงานของชุมชน รวมทั้งให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางการออกแบบและพัฒนาสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ตลอดจนร่วมกันส่งเสริม พัฒนาความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีสมาชิกของสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 120 คน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า เป้าหมายที่สำคัญของ วว. คือการดำเนินงานด้านวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมนวัตกรรม และขีดความสามารถในการแข่งขัน ไปใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริมและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงบูรณาการ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายในการพัฒนางาน วทน. อย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ วทน. เป็นพื้นฐานสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์คือ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืนและพันธกิจคือ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่