วว./จังหวัดแพร่ ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์

(20 ก.พ. 2562 ณ จังหวัดแพร่) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์        ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัด” ภายใต้การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ โดยมีระยะเวลาโครงการ 4 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดแพร่และพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ส่งเสริมบูรณาการร่วมกันระหว่าง วว. หน่วยงานของจังหวัดและภาคการผลิตที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้ประโยชน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแปรรูปในด้านการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและผลิตอาหารของจังหวัดแพร่และพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งดำเนินงานโดย วว. ณ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคการผลิตในพื้นที่ และลดความเสี่ยงในด้านการลงทุนระยะแรกสำหรับการผลิตหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอท็อป SMEs และ Startup หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารของจังหวัดแพร่และพื้นที่ภาคเหนือ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ กรรมการบริหาร วว. ผู้บริหาร และหน่วยงานเครือข่าย ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแปรรูปฯ ด้วย โดยได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุจากพืชในพื้นที่ อาทิ การพัฒนา   ชาจากใบเมี่ยง เป็นต้น