ด้วยพระเมตตา ประชาอุ่นใจ

ชาวกาญจนบุรี ปลาบปลื้มด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 10 รับมอบบ้านและเตียงผู้ป่วย จากกองทัพภาคที่ 1 ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โครงการสนับสนุน ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมมอบปุ๋ยหมัก ที่ผลิตจากขยะครัวเรือน บริเวณเชิงเขาทอง ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 ( มทภ.1) พร้อมด้วย รองแม่ทัพภาคที่ 1 พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 (ดูแลความสงบเรียบร้อย 26 จังหวัด) และคณะผู้บังคับบัญชา ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบบ้าน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส พร้อมมอบเตียงแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้

พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ กล่าวว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เป็นหนึ่งในภารกิจของกองทัพภาคที่ 1 ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุน ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ส่งผลให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนแออัดเหล่านี้

พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 (ดูแลความสงบเรียบร้อย 26 จังหวัด) ในฐานะผู้ดูแลโครงการนี้ กล่าวว่า พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้กำกับดูแลให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เป็นไปอย่างตรงจุด รวดเร็ว และยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่พสกนิกรของพระองค์

โครงการสนับสนุนฯ นี้ สำเร็จลงได้ ด้วยการสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจจากผู้มีอุปการคุณ ร่วมให้การสนับสนุนมากมาย อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด และบริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมและปรับปรุงที่พักอาศัย สวนนงนุช และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ และปลูกสวนหย่อมในแหล่งชุมชนต่างๆ ตามพื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังร่วมกันมอบเตียงผู้ป่วย ให้แก่ผู้ยากไร้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย

พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะผู้ดูแลโครงการสนับสนุนฯ นี้ ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานของทุกๆ จังหวัดในความดูแลของกองทัพภาคที่ 1 และกำลังพลทุกคน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นอย่างดี จนทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 1,000 หลัง ขณะนี้กำลังทยอยส่งมอบบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน โดยจะมีการดำเนินการต่ออีกทั่วทั้ง 26 จังหวัด ให้ครบเป้าหมายคือ 1,000 ครัวเรือน

พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ กล่าวสรุปว่า ในการลงพื้นที่ของ พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 ในครั้งนี้ นอกจากการมอบบ้านและเตียงผู้ป่วย ยังได้มอบปุ๋ยหมักให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งปุ๋ยหมักเหล่านี้เป็นโครงการนำร่องของกองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับบริษัท สยามวัฒนกิจ จำกัด ที่นำขยะครัวเรือน อาทิ เศษอาหาร เศษผลไม้ มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักคุณภาพดี เหมาะสมจะใช้เป็นวัสดุบำรุงดิน เพิ่มการเจริญเติบโตของพืชผักต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำการเกษตรแบบพอเพียง ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้สารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการนำขยะครัวเรือนซึ่งเป็นของเหลือใช้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอีกด้วย

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในฐานะผู้อำนวยการผลิต รายการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” กล่าวว่า รายการหนึ่งใจฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้ร่วมบันทึกความทรงจำเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบบ้าน ส่งมอบสวนหย่อม ส่งมอบเตียงผู้ป่วยแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ความตื้นตันและความปลาบปลื้ม ในพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 10 ของประชาชนและชุมชนมากมาย ที่ได้รับมอบความช่วยเหลือจากกองทัพภาคที่ 1 เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่พวกเราได้เกิดเป็นคนไทยภายใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ของในหลวงรัชกาลที่ 10

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรับชมและรับฟังกิจกรรมของโครงการนี้อย่างเต็มอิ่มได้ ในรายการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” ช่วง “ด้วยพระเมตตา…ประชาอุ่นใจ” ออกอากาศสดทั้งภาพและเสียง ทางสถานีวิทยุ มก. AM 1,107 กิโลเฮิตซ์ และ KU Radio Network พร้อมกันทั่วโลก หรือรับชมย้อนหลัง ซึ่งขอขอบพระคุณ ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม และ บริษัท สยามวัฒนกิจ จำกัด ที่สนับสนุนการถ่ายทำรายการในตอนนี้

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจาย์แมว) ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่ตั้งสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected] ไลน์ไอดี ajmaew