กรมข้าว รับรองพันธุ์ใหม่ กข 79 ผลผลิตสูง 1.2 ตัน/ไร่ ตอบโจทย์ข้าวนุ่ม

กรมข้าว รับรองพันธุ์ใหม่ กข 79 ผลผลิตสูง 1.2 ตัน/ไร่ ตอบโจทย์ข้าวนุ่ม ส่งออกอาเซียน ราคาถูกกว่าหอมมะลิ

ข้าวพันธุ์ใหม่ กข 79 ผลผลิตสูง – นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจากหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย มีมติรับรองพันธุ์ข้าว กข 79 ซึ่งเป็นข้าวพื้นนุ่มที่มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วัน โดยวิธีปักดำ มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมากสามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100% ชั้น 1 ได้

ทั้งนี้ ข้าว กข 79 เป็นข้าวอะมิโลสต่ำ 16.82% ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัม ต่อไร่ ศักยภาพสามารถให้ผลผลิตสูง 1,182 กิโลกรัม ต่อไร่ เสถียรภาพผลผลิตดี และค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ แต่อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดหลังขาว เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือและภาคกลาง ข้าว กข 79 มีศักยภาพทั้งในแง่การผลิตและมีตลาดรองรับ หลังจากนี้ กรมการข้าว จะเร่งวางแผนดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้เพาะปลูกให้เร็วที่สุด โดยจะใช้เวลาในการขยายพันธุ์ 2 ฤดู ก็จะสามารถมีเมล็ดพันธุ์ชั้นจำหน่ายประมาณ 200 ตัน รองรับพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 500,000 ไร่”

ปัจจุบัน ที่ตลาดมีความต้องการข้าวพื้นนุ่มเพื่อการบริโภคและส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ฮ่องกง และตลาดอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เนื่องจากเป็นข้าวที่มีความนุ่ม ราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ ในขณะที่การผลิตข้าวพื้นนุ่มในประเทศไทยนั้นยังมีการปลูกในพื้นที่ไม่มากนัก และปลูกอย่างกระจัดกระจาย โดยมีพันธุ์ที่รับรองแล้วให้เลือกเพาะปลูก เช่น กข 21, ปทุมธานี 1, กข 43, กข 47, กข 53, กข 71 เป็นต้น