กรมทรัพย์ เดินหน้าดัน GI ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในปี 62 พร้อมเตรียมลงพื้นที่ดันสินค้า 7 จ. ขึ้น GI

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กางแผนขับเคลื่อนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี 62 เตรียมลงพื้นที่ผลักดันจังหวัดขึ้นทะเบียนสินค้า GI อีก 8 สินค้า ใน 7 จังหวัด พร้อมยื่นคุ้มครองในต่างประเทศอีก 5 สินค้า ในจีนและมาเลเซีย โชว์ผลงานขับเคลื่อน ปี 61 สามารถสร้างมูลค่าทางตลาดให้กับสินค้า GI ได้กว่า 4 พันล้านบาท ล่าสุด ครม. ไฟเขียว ตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดส่งเสริม คุ้มครองสินค้า GI

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงแผนการขับเคลื่อนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ว่า ในปี 2562 กรมฯ มีแผนที่จะลงพื้นที่ส่งเสริมให้จังหวัดยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI รวม 8 สินค้า ใน 7 จังหวัด เช่น หม้อห้อมแพร่ โอ่งมังกรราชบุรี พริกไทยจันทบุรี กระเทียมศรีสะเกษ และลูกหยียะรังปัตตานี เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่ผลิตสินค้า และยังจะเร่งพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน GI ไทยเพิ่มอีก 16 คำขอ เช่น มะม่วงยายกล่ำนนทบุรี ทุเรียนสาลิกาพังงา และกาแฟวังน้ำเขียวนครราชสีมา เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมฯ ยังจะดำเนินการผลักดันให้สินค้า GI ไทยที่มีศักยภาพ ยื่นคำขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ โดยปีนี้จะยื่นเพิ่มอีก 5 สินค้า ใน 2 ประเทศ โดยที่จีนจำนวน 2 สินค้า ได้แก่ ทุเรียนปราจีนบุรีและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี และมาเลเซีย จำนวน 3 สินค้า ได้แก่ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

นอกจากนี้ จะผลักดันให้จังหวัดจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้า GI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 7 สินค้า เช่น สับปะรดตราดสีทอง นิลเมืองกาญจน์ และเงาะโรงเรียนนาสาร เป็นต้น และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า GI รวม 10 สินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าให้เป็นสินค้าเกรดพรีเมี่ยม

ส่วนการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า GI จะเดินหน้าเพิ่มความร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดให้มีมุมจำหน่ายสินค้า GI ไทย (GI Corner) อย่างถาวร ภายในท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ รวม 108 สาขา ทั่วประเทศ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า GI ผ่านงานต่างๆ เช่น งาน GI Market งาน IP Fair และงาน THAIFEX-World of Food Asia เป็นต้น ซึ่งมีผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้า GI ได้สูงถึง 4,080 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังได้เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณามอบหมายให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม คุ้มครองและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นฝ่ายเลขานุการ เป็นต้น ซึ่งกรมฯ มั่นใจว่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสินค้า GI และสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้เพิ่มขึ้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ