เครื่องอบแห้งระบบพาด้วยความร้อนแบบบังคับ ของ ม.แม่โจ้

เครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ที่เราได้พบเห็นมีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากแก๊สหุงต้ม แต่ทุกๆ รูปแบบได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ดังเช่นที่นำมาแสดงในงาน “เกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ครั้งที่ผ่านมา

ผศ.ดร. ฤทธิชัย อัศวราชันย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการอบแห้ง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้รายละเอียดว่า ตนเองได้รับทุนวิจัย ประเภททุนอุดหนุนการวิจัย ปี 2556 เรื่องเกษตรพื้นที่สูง จึงได้ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้ ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ในการปลูกดอกคาโมมายล์ ดอกเก๊กฮวย และดอกเบญจมาศ จึงเกิดแนวคิดว่าควรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ทั้งในรูปแบบของการพัฒนาผลผลิต และเป็นโอกาสการขยายการตลาด

ผศ.ดร. ฤทธิชัย อัศวราชันย์

ประกอบกับโรงอบแห้งและเครื่องอบแห้งที่ใช้อยู่มีสภาพทรุดโทรม เครื่องอบแห้งมีประสิทธิภาพต่ำ และมีจำนวนไม่เพียงพอกับผลผลิตที่ได้รับ ทำให้เกิดการสูญเสียดอกสดที่อบแห้งไม่ทันเป็นจำนวนมาก ทีมงานวิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงกระบวนการอบแห้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การปรับปรุงโรงอบและเครื่องอบแห้งให้เป็นไปตามมาตรฐานวิสาหกิจชุมชน จากที่เคยเป็นโรงงานแบบเปิด ตั้งบนพื้นดิน ทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อน ให้กลายเป็นโรงอบแบบปิด พื้นเป็นคอนกรีต ในพื้นที่ 250 ตารางเมตร

การควบคุมการทำงานติดตั้งภายนอก

จากนั้นจึงเริ่มศึกษาวิจัยกรรมวิธีการอบแห้งจากแบบเดิม เป็นการปรับปรุงเครื่องอบแห้ง ได้รับการพัฒนามาเป็นแบบระบบการพาความร้อนแบบบังคับ เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับการอบแห้งกับเตาอบแห้งแบบดั้งเดิม ผลจากการศึกษาพบว่า การอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ที่อัตราการไหลเวียนของอากาศ 0.012 กิโลกรัม อากาศแห้งต่อวินาที โดยมีชั้นความหนาของดอกคาโมมายล์ 10 มิลลิเมตร เป็นภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งต่อการรักษาคุณภาพ ทั้งคุณภาพทางกายภาพและด้านเคมีของผลิตภัณฑ์อบแห้ง ที่ความชื้นสุดท้าย ร้อยละ 7.0 ของน้ำหนักแห้ง พบว่ามีอายุการเก็บรักษาดอกคาโมมายล์เป็นเวลา 348 วัน ดอกเก๊กฮวย 280 วัน

ชั้นวางผลผลิตเกษตร

เครื่องอบแห้งระบบพาด้วยความร้อนแบบบังคับ จะทำเป็นตู้อบทรงสี่เหลี่ยม ผนังทั้งสี่ด้านเป็นแผ่นสแตนเลส ด้านในจะทำเป็นตะแกรงเพื่อวางผลผลิตทางการเกษตร จำนวนชั้นแล้วแต่ต้องการ ชนิดและขนาดของผลผลิตที่ต้องการใช้อบแห้ง ชุดตะแกรงนี้สามารถหมุนได้ตามกระแสความร้อนที่ส่งผ่านจากภายนอกตู้ ระบบการบังคับจะติดตั้งด้านนอก สามารถบังคับความร้อนเข้าไปสู่ภายในได้ตามต้องการ สำหรับท่านที่สนใจระบบการอบแห้งแบบนี้ สามารถนำไปดัดแปลงไปใช้กับพืชอื่นๆ ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร. ฤทธิชัย อัศวราชันย์ โทร. 081-792-0946