1 ก.ค.-30 ก.ย. นี้! โอกาสทอง… ลดราคาจำหน่าย ลูกพันธุ์และอาหารสัตว์น้ำ สูงสุดถึง 50%

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นับเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมประมงได้มีการทำ MOU ความร่วมมือข้อตกลงกับผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตในการลดปัจจัยการผลิตในราคาที่ต่ำกว่าตลาด ซึ่งผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ 1) ของกรมประมง และได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) หรือหากยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP จะต้องมีการรับรองจากกรมประมงว่า เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเป็นฟาร์ม GAP ส่วนผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำ คือผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ 2) ของกรมประมง และได้รับมาตรฐานการผลิต GMP ของกรมประมง

ขณะนี้ทราบว่า มีผู้จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและผู้ประกอบการจำหน่ายปัจจัยการผลิต รวมถึงบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำจากทั่วประเทศ 121 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการและแสดงเจตจำนงในการลดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำ สูงสุดถึง 50% และจะเริ่มจำหน่ายในราคาพิเศษนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2559 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนหลักในการประกอบอาชีพของเกษตรกรได้กว่า 20,000 ราย และมูลค่าของปัจจัยการผลิตที่ลดราคาจำหน่ายสูงถึง 20 ล้านบาท ซึ่งสอดรับตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งหมายประกาศให้ ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์กรมประมง WWW.fisheries.go.th หรือ สอบถามเพิ่มที่ โทร. (02) 940-6524 และ (02) 579-7231 ในวันและเวลาราชการ