ชุมชนบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร สร้างรายได้เสริมจากป่าชายเลน ในโครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งเสริมชุมชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” เพิ่มพื้นที่สีเขียว ล่าสุดร่วมกับคณะกรรมการชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร และชุมชนในพื้นที่ เปิดสถานีส่งเสริมอาชีพชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริม สามารถนำรายได้ไปใช้ในการดูแลป่าชายเลนและเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่น

นายสุรินทร์ ระหงษ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ชุมชนบางหญ้าแพรกได้จัดตั้งสถานีส่งเสริมอาชีพชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่ชุมชน และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในการดูแลป่าชายเลนอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การทำถ่านไบโอชาร์ ทำผลิตภัณฑ์จากถ่านไบโอชาร์ เนื่องจากคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นได้ดี การทำปุ๋ยชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ นำพืชป่าชายเลนมาแปรรูปทำเป็นอาหาร อาทิ ใบโกงกางทอด น้ำลำแพน ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่เอื้อต่อการดำรงชีพของชุมชน ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้รับการสนับสนุนในทุกๆด้านจาก ซีพีเอฟ

นอกจากนี้ ชาวชุมชนบางหญ้าแพรก ได้เข้าร่วม โครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน” และได้เห็นถึงความตั้งใจจริง เป้าหมายในการทำงานในการร่วมดูแลทรัพยากรของประเทศ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่ง ซึ่ง ซีพีเอฟ ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณปลูกป่าชายเลน การศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดและขยายผล ทำให้พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ทำมาหากินของลูกหลาน ขณะเดียวกัน ชาวชุมชนฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์ป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้กับชุมชนอื่นได้

ด้าน นายปรีชา มีนิล รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ซีพีเอฟ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน และชุมชนในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร มาตั้งแต่ปี 2557-2561 ภายใต้โครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” โดยสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าว 104 ไร่ และได้จัดตั้งสถานีส่งเสริมอาชีพชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนขึ้น เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน สามารถนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในการดูแลป่าชายเลนต่อไป นอกจากนี้ ในอนาคตจะส่งเสริมให้ ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครอีกแห่งหนึ่ง

ทั้งนี้ โครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน” เป็นโครงการที่ ซีพีเอฟ ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม ดำเนินโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี 2557-2561 ) อนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมในพื้นที่ 5 จังหวัด  คือ ระยอง ชุมพร สงขลา พังงา และสมุทรสาคร รวมพื้นที่ปลูกป่าชายเลนมากกว่า 2.2 พันไร่ เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนของประเทศ บรรเทาผลกระทบความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ชุมชน องค์กรอิสระท้องถิ่น ในการร่วมกันดูแลและอนุรักษ์ป่าชายเลนให้คงอยู่