มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมภาคภูมิใจใน “พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน”

ธนาคารออมสิน ถือกำเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม คือหนึ่งในพันธมิตรสำคัญที่สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ด้วยดีตลอดมา เพื่อร่วมกันสืบสานการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข น้อมนำตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ภายใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงมีพระเมตตา พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นต้นแบบแห่งการทำความดี ของหน่วยงาน ประชาชน ทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แก่พสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วน

ธนาคารออมสิน หนึ่งในสถาบันการเงินหลักของประเทศไทย ภายใต้การขับเคลื่อนแบบ “มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม” บริหารงานโดย คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มีผลงานโดดเด่นเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ทั้งผลงานด้านการเข้าไปกอบกู้ช่วยเหลือคนยากจน หรือประชาชนในระดับฐานราก สอดรับไปกับนโยบายของรัฐบาล ในภารกิจที่คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นผู้ปรับโครงสร้างธนาคารและการบริการใหม่ๆ เพื่อให้แบรนด์ออมสิน มีความล้ำสมัย
เป็นธนาคารที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของช่วงอายุส่งเสริมการออมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ การบริการนวัตกรรมใหม่ๆ แบบนำตลาด เพื่อก้าวให้ทันยุคดิจิตอลที่แข่งขันกันด้านเทคโนโลยีการบริการ

กว่าจะถึงวันนี้ 105 ปีที่ผ่านมา วิวัฒนาการต่างๆ ได้ถูกรวบรวมไว้ ณ “พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน” ซึ่ง คุณสุทธิชาต เหลืองสำราญจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวินัยและกิจการสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน ได้กรุณานำ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน”

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสินแหล่งศึกษาของอนุชนรุ่นหลัง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ผู้พระราชทาน กำเนิดธนาคารออมสินและพระคุณของผู้ดำเนินตามพระราโชบายให้กิจการธนาคารออมสินเจริญก้าวหน้า สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ

ธนาคารออมสิน ธนาคารของคนไทย ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ธนาคารออมสิน ถือกำเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาทรัพย์ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย

โดยทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังออมสินขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ด้วยพระราชปณิธานที่จะให้คลังออมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมทรัพย์อย่างถูกวิธี ซึ่งคลังออมสินได้ยืนหยัดในการทำหน้าที่นี้ตลอดมา

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ และอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ นั่นคือใน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะคลังออมสินขึ้นเป็นธนาคารออมสิน โดยทรงตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินขึ้น เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าของกิจการคลังออมสิน และเปิดดำเนินการในรูปแบบธนาคารตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2490

และในปี พ.ศ. 2509 ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อันยังความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นเปรียบเสมือนพลังและแรงใจในการทำงานของชาวธนาคารออมสินในการทำหน้าที่สถาบันการเงินที่ยืนหยัดเพื่อคนไทยและนำพาประเทศพัฒนาในทุกทางสืบไป

ธนาคารออมสินจึงเก็บรวบรวมสิ่งที่ทรงคุณค่า ซึ่งสะท้อนประวัติความเป็นมาของธนาคารนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของการประกอบธุรกิจ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการประกอบการ ตลอดทั้งเอกสารสำคัญโดยจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน ให้อนุชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับออมสินไทย อันจะเป็นวิธีทางหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนธนาคารออมสินต่อไป

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน เริ่มต้นจากการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 สมัย ม.ร.ว.จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จนแล้วเสร็จ เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 โดย คุณวิบูลย์ อังสนันท์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินในสมัยนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ชั้น 7 อาคาร 72 ปี

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมในเวลาทำการปกติ และในโอกาสพิเศษต่างๆ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสินสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหารพนักงาน อดีตพนักงาน และประชาชนผู้ใช้บริการได้นำสิ่งของและเอกสารที่มีคุณค่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับธนาคารมามอบให้พิพิธภัณฑ์

ธนาคารออมสิน จะดำรงตนเป็นแบบอย่างตามรอยพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยธนาคารออมสินจะยึดมั่นในการทำหน้าที่ธนาคารที่จะสร้างความสุขให้พี่น้องคนไทยและนำพาความเจริญเพื่อประเทศชาติพัฒนาในทุกด้านสืบต่อไป ธนาคารของคนไทย เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

ทุกย่างก้าวของธนาคารออมสิน นอกจากการทำหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศแล้ว ยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่สืบสานสร้างสรรค์พัฒนาสังคมในทุกด้านเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้พี่น้องคนไทย

โดยในปีที่ผ่านมาธนาคารได้เป็นเสาหลักสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในหลากหลายโครงการ อาทิ สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน/สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา/บ้านประชารัฐ/การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยฯ/National e-Payment/มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน (พักชำระหนี้)/มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน/โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและเบ็ดเสร็จ

นอกจากนี้ ยังมีแผนงานที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2559 ภายใต้แนวคิด ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม ออมสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมตลาดนัดประชารัฐสีชมพู โครงการประกวดชุมชนประชารัฐ สีชมพู ซึ่งทุกกิจกรรมทุกโครงการ ได้ดำเนินการสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ทางรัฐบาลได้วางไว้ทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงบูรณาการได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ขอขอบพระคุณ คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ของศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ด้วยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก https://www.gsb.or.th

ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่ตั้งสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected]