สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Season5 EP.3 : บ้านวังกุ่ม อ.บางระกำ “น้ำท่วมทุกปี แต่ทำการเกษตรได้” แค่วางแผน

ปัญหาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก พื้นที่การเกษตรขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง คือปัญหาหลักที่ชาวบ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ต้องเผชิญ แบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พื้นที่เกือบ 3,300 ไร่ เป็นที่ลุ่มแอ่งเหมือนก้นกระทะ ตั้งติดใกล้กับแม่น้ำยมส่งผลให้ในช่วงฤดูฝน (น้ำหลาก) น้ำเกิดหนุนเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเกือบทุกปี

ความพยายามแก้ไขปัญหา เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและชาวบ้านวังกุ่มได้ จนกระทั่งการสานพลังความร่วมมือ ของชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยการน้อมนำยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

ปัจจัยในการพัฒนาชุมชนเกิดความเข้มแข็ง จนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง เริ่มต้นจากการลดรายจ่ายในครัวเรือน สนับสนุนให้ปลูกผักและผลไม้ไว้บริโภค เหลือจึงนำไปจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้เสริมที่เข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดการออมเงิน นำมาพัฒนาความรู้ในด้านการประกอบอาชีพและรณรงค์ให้เกิดการทำปุ๋ยชีวภาพใช้ในชุมชนเอง

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น เกิดจากการรู้ปัญหาของคนในชุมชนอย่างแท้จริง ทำให้การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและตรงจุด จนปัจจุบันบ้านวังกุ่มกลายเป็น “หมู่บ้านตัวอย่าง” ที่มีกินมีใช้อย่างเพียงพอ และพอเพียง